image banner
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 23-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), góp phần xây dựng văn hoá chấp hành pháp luật và ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.

- Huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước. Ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại để tích cực chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên; phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong tình hình mới và đưa vào chương trình công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm TTATGT

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là người đứng đầu về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo đảm TTATGT. Đa dạng hoá nội dung, hình thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy pháp luật về giao thông trong trường học; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan, đoàn thể trong việc giáo dục thanh, thiếu nhi về ý thức chấp hành pháp luật và hành vi văn hoá trong tham gia giao thông.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tham gia bảo đảm TTATGT. Tích cực, chủ động phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật giao thông. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT.  

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT

- Hằng năm cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đưa công tác bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai kết quả xử lý đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông. Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông và Nhân dân trong lĩnh vực giao thông.

- Siết chặt trật tự, kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đối với người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông.

- Kịp thời khởi tố các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm, điều tra xử lý nghiêm và xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực vận động người thân, gia đình và Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm TTATGT. Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở, can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của cơ quan chức năng.

3. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông

- Tập trung rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về giao thông theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm TTATGT gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ khi có yêu cầu.

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ phạm vi quản lý nhà nước giữa các đơn vị, địa phương, giữa trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân. Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước, khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý nhà nước về giao thông.

- Xây dựng cơ chế, chính sách huy động, sử dụng các nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng và bảo đảm TTATGT. Các chủ trương đầu tư làm phát sinh gia tăng nhu cầu giao thông lớn phải có đánh giá tác động về TTATGT.

4. Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác trong lĩnh vực giao thông

- Có cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

- Triển khai thực hiện phương án phát triển mạng lưới giao thông trong Quy hoạch tỉnh; tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong Quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch xây dựng. Lồng ghép nội dung về bảo đảm TTATGT trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành liên quan nhằm bảo đảm khả thi, an toàn, phù hợp với thực tiễn và thực hiện nghiêm quy hoạch đã được phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, tuyến giao thông huyết mạch của địa phương. Đầu tư nâng cấp bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện an toàn giao thông đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông. Hiện đại hoá trung tâm giám sát, điều hành giao thông; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về giao thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Giao thông, Công an, Y tế…). Cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phương thức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông.

- Tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố, nhất là những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng để vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tích cực phối hợp với các tỉnh lân cận về phát triển, quản lý, bảo đảm TTATGT.

5. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng trong bảo đảm TTATGT

- Đổi mới, nâng cao chất lượng đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông. Bảo đảm phương tiện tham gia giao thông phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện phải hiểu biết đầy đủ pháp luật, có đủ kỹ năng tham gia giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý, cấp biển số phương tiện giao thông; nghiên cứu, tham gia hoàn thiện quy định quản lý nhà nước đối với biển số phương tiện giao thông. Quản lý chặt chẽ các phương tiện hoạt động trên địa bàn; kiên quyết đình chỉ, dừng hoạt động đối với các phương tiện không đủ điều kiện, hết niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm.

- Tăng cường quản lý hoạt động vận tải, ưu tiên đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng, chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh. Tổ chức giao thông hợp lý, khoa học, phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng; thực hiện nghiêm quy định về quản lý hành lang an toàn giao thông. Thường xuyên rà soát, phát hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế trong tổ chức giao thông và “điểm đen” trên các tuyến giao thông.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT từ tỉnh đến cơ sở theo hướng thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phối hợp liên ngành giữa các lực lượng trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT.

- Quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT. Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức lực lượng, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng như điều khiển phương tiện quá tốc độ cho phép, sử dụng ma túy, “cơi nới” thành, thùng xe, chở hàng quá khổ, quá tải…, nhất là người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”, trước hết là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

6. Phòng ngừa ùn tắc giao thông tại các đô thị, trung tâm du lịch, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm

- Thực hiện nghiêm quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông; tập trung nguồn lực, quan tâm phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt, xe công cộng, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút sự tham gia của người dân.

Tăng cường quản lý trật tự đô thị, xác định rõ trách nhiệm của cấp có thẩm quyền khi để xảy ra vi phạm về TTATGT trên vỉa hè, đường phố; nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về bến bãi, điểm đỗ phương tiện giao thông.

- Xây dựng phương án tổ chức, phân luồng, phân tuyến giao thông khoa học, hợp lý, đồng bộ, gắn với bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hành lang an toàn giao thông; khai thác hiệu quả các thiết bị quản lý giao thông góp phần phòng ngừa, giảm ùn tắc giao thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng nhiệm vụ quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TW và Kế hoạch này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và nội dung Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giám sát công tác bảo đảm TTATGT và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; quan tâm phân bổ nguồn lực cho công tác bảo đảm TTATGT.

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa Kế hoạch này thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn cơ các quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phát động, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và nội dung Kế hoạch này. 

6. Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Văn phòng Sở
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 552
  • Trong tuần: 3 382
  • Tất cả: 111992
Đăng nhập