image banner
Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022 - 2023)

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BẮC KẠN

LẦN THỨ 7 (2022 - 2023)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1823/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

 


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong lao động, sản xuất và học tập. Tuyên truyền, phổ biến, đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tuyển chọn các đề tài, sáng kiến, giải pháp có tính mới, tính sáng tạo, mang lại hiệu quả cao để trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022 - 2023) và gửi tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

2. Yêu cầu

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Hội thi nhằm khích lệ, động viên toàn dân tham gia và huy động được sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể; sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Các đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức trong quá trình tổ chức Hội thi, đảm bảo Hội thi được triển khai có hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

- Việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại các đề tài, sáng kiến, giải pháp sáng tạo kỹ thuật phải được tiến hành khách quan, minh bạch, công bằng, khoa học và đảm bảo chất lượng.

II. CƠ QUAN TỔ CHỨC

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn là cơ quan thường trực của Hội thi.


III. LĨNH VỰC DỰ THI

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham gia Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5. Y dược;

6. Giáo dục và đào tạo.

IV. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Mọi cá nhân người Việt Nam trong và ngoài tỉnh, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Bắc Kạn, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Bắc Kạn từ năm 2017 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức của tỉnh Bắc Kạn đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.

3. Các công trình, giải pháp đã đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc kạn, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc hoặc Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam thì không được tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022 - 2023).

V. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP DỰ THI

1. Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam

Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.

2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của tỉnh Bắc Kạn

Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội

Giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

VI. GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ

1. Giải thưởng:

- 01 giải Nhất, trị giá 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng).

- 02 giải Nhì, trị giá mỗi giải 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

- 03 giải Ba, trị giá mỗi giải 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).

- 10 giải Khuyến khích, trị giá mỗi giải 5.000.000 (Năm triệu đồng).

Các giải pháp đạt giải được tặng Giấy chứng nhận và biểu trưng Hội thi.

Các giải pháp đạt giải Ba trở lên được xem xét lựa chọn tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).

Các giải pháp đạt giải Ba trở lên được Ban Tổ chức xem xét đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; các giải pháp hữu ích đạt tiêu chuẩn sẽ được xem xét, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo (nếu là Đoàn viên Công đoàn).

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí tổ chức Hội thi được thực hiện theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn “Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước để tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn”.

VII. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian tổ chức: Từ tháng 9 tháng 2022 đến hết tháng 9 tháng 2023.

2. Tiến độ thực hiện:

TT

Thời gian

Nội dung công việc

1

Tháng 9/2022

- Họp lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và các lãnh đạo cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị triển khai Hội thi;

- Trình ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi;

- Trình ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức;

- Họp Ban Tổ chức Hội thi;

- Thành lập Tổ Thư ký Hội thi;

- Xây dựng và ban hành Thể lệ, công văn phát động và phân công Ban Tổ chức Hội thi;

- Gửi công văn phát động, Thể lệ Hội thi Hội thi tới: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2

Tháng 10/2022

- Gửi tờ rơi tuyên truyền về Hội thi tới: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3

Từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2023

- Tổ chức tuyên truyền, đưa tin về Hội thi trên Báo, Đài PTTH, Website...

- Vận động, giúp đỡ các tác giả, nhóm tác giả hoàn thành hồ sơ các giải pháp tham dự Hội thi.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

4

Tháng 3, 4/2023

- Kiểm tra, đôn đốc Hội thi tại các huyện, thành phố.

- Họp Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Hội thi.

- Báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai Hội thi.

5

Tháng 8/2023

- Họp Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Hội thi.

- Phân loại hồ sơ theo từng lĩnh vực dự thi.

- Thành lập Hội đồng giám khảo và chấm các giải pháp dự thi.

- Công bố danh sách các giải pháp đoạt giải Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Xét, lựa chọn các giải pháp gửi tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ 17.

6

Tháng 9/2023

- Báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai Hội thi và đề nghị khen thưởng.

- Chuẩn bị các công việc cho lễ tổng kết và trao thưởng.

- Tổ chức tổng kết và trao thưởng Hội thi.

- Tuyên truyền kết quả Hội thi.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Cơ quan trường trực Hội thi

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi.

- Tham mưu cho Ban Tổ chức Hội thi ban hành thể lệ, quy chế làm việc của Ban Tổ chức, thành lập Tổ Thư ký Hội thi, công văn phát động và các văn bản liên quan đến Hội thi;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai tổ chức Hội thi đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; theo dõi tiến độ, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Hội thi về Ban Tổ chức Hội thi;

- Tiếp nhận các đề tài, giải pháp dự thi; phân loại hồ sơ dự thi, đề xuất thành lập Hội đồng Giám khảo chấm thi, chuẩn bị phương án chấm thi đảm bảo tiến độ, khách quan, chính xác;

- Chủ động tham mưu đề xuất, giới thiệu các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia Hội đồng giám khảo;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức phát động, tổng kết và  trao giải thưởng Hội thi;

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến Hội thi cho các cơ quan báo, đài và phối hợp mở chuyên mục tuyên truyền Hội thi trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh theo quy định.

2. Các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh

- Cử lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn tham gia Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Hội thi.

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề xuất thành lập Tổ Thư ký, Hội đồng Giám khảo; phát động Hội thi, xây dựng các quy chế, quy định, Thể lệ Hội thi.

- Triển khai, đôn đốc, tuyên truyền về Hội thi, tham gia đánh giá chấm điểm các giải pháp dự thi, tổng kết Hội thi. Thực hiện các công việc do Ban Tổ chức phân công.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát động, tuyên truyền và phổ biến về Hội thi; vân động cán bộ công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi.

3. Sở Tài chính                                                                                     

- Thẩm định dự toán, tham mưu cấp kinh phí và thực hiện các nội dung có liên quan đến kinh phí tổ chức Hội thi theo đúng quy định.

- Cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội thi.

4. Các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh

- Cử cán bộ chuyên môn tham gia Hội đồng giám khảo theo đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

- Triển khai, tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao đông làm việc trong cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý tích cực tham gia Hội thi. Căn cứ điều kiện thực tế của ngành, đơn vị có thể tổ chức Hội thi cấp ngành để lựa chọn các giải pháp đạt chất lượng tham gia Hội thi cấp tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phát động, tuyên truyền phổ biến Kế hoạch, Thể lệ và các văn bản liên quan về Hội thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia Hội thi.

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương có thể xem xét, tổ chức Hội thi cấp cơ sở để lựa chọn các giải pháp tham gia Hội thi cấp tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022 - 2023). Căn cứ Kế hoạch này các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về cơ quan thường trực Hội thi - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Hội thi xem xét, giải quyết./.

Văn phòng Sở
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 214
  • Trong tuần: 3 268
  • Tất cả: 112238
Đăng nhập