image banner
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, việc cung ứng điện luôn được đảm bảo, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định xã hội. Tuy nhiên, xét bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều thách thức do: (i) tình trạng thủy văn đảm bảo mức phát điện của các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông diễn biến theo chiều hướng bất lợi bởi biến đổi khí hậu; (ii) sự phụ thuộc ngày càng sâu rộng vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu; (iii) nguồn điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác vẫn còn hạn chế; (iv) nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư, trong khi đó, nhu cầu điện vẫn tiếp tục tăng ở mức cao, bình quân khoảng 8,5%/năm. Nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022 tăng trưởng bình quân 19,8%, do đó việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được xem là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 -2030. Nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân về thực hiện tiết kiệm điện; đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

- Toàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân sử dụng điện thật sự có trách nhiệm trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

II. MỤC TIÊU

- Trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, toàn tỉnh phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ.

- Giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện của tỉnh dưới 5% vào năm 2025 (năm 2022 là 5,04%).

- Giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR) ít nhất khoảng 3,0MW vào năm 2025.

- Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các trụ sở công sở và khoảng 15% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia).

- Đến hết năm 2025, phấn đấu 50% chiếu sáng đường phố hiện có được cải tạo, thay thế sử dụng đèn LED.

Để đạt được mục tiêu trên, yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc, quyết liệt thực hiện triển khai việc tiết kiệm điện.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở

- Thực hiện Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Kạn xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện của đơn vị, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nội quy về tiết kiệm điện, các quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.

- Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ cương nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm. Người đứng đầu cơ quan, công sở chịu trách nhiệm đối với những trường hợp vi phạm các quy định về tiết kiệm điện tại đơn vị mình.

- Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

2. Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời

- Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; chủ trì, phối hợp với Điện lực địa phương xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Đẩy mạnh triển khai áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời cho các thiết bị phục vụ mục đích quảng cáo, trang trí, chiếu sáng công cộng.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.

- Đẩy nhanh quá trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của ngành Điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện; phối hợp với ngành Điện thực hiện các chương trình tuyên truyền, hình thức tuyên truyền phù hợp về sử dụng tiết kiệm điện trong cao điểm hè, các chương trình, cuộc thi, phát động về tiết kiệm điện tại khu đô thị, các trung tâm thương mại,...

3. Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình

- Sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

- Thường xuyên thực hiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ, mức nhiệt độ phù hợp (chế độ làm lạnh từ 26 độ C trở lên); ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao; hạn chế tối đa việc sử dụng bóng đèn sợi đốt.

- Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng điện tại chỗ, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

4. Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về sử dụng điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả tại các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở lưu trú, cửa hàng, cửa hiệu, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại,...

- Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện cho khách hàng; phối hợp với ngành Điện trong cắt giảm phụ tải trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

- Triển khai chương trình khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ bằng các nguồn năng lượng tái tạo, các thiết bị điện sử dụng năng lượng tái tạo.

5. Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

- Khuyến khích triển khai chương trình các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận tự nguyện thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện.

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý.

- Tận dụng cơ sở hạ tầng để lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; xây dựng chương trình huy động hệ thống phát điện dự phòng trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

- Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 01 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; rà soát, đảm bảo việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm điện có liên quan.

- Khuyến khích xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ, xây dựng và thực hiện các mục tiêu, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm.

- Triển khai và áp dụng các hướng dẫn kỹ thuật về tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khai thác và sử dụng cẩm nang công nghệ về tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.

- Tăng cường áp dụng các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng tiên tiến, thúc đẩy cải tiến, sử dụng dây truyền công nghệ tiêu thụ ít năng lượng, tối ưu hóa nguyên liệu sản xuất, loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu, tiếp tục nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng thông qua đầu tư các dự án tiết kiệm năng lượng; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng ngân sách nhà nước

- Phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 -2025 và các năm tiếp theo;.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung quy định tại Mục 1, Phần III Kế hoạch này.

- Quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện như: Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm; thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung hợp lý, giảm ít nhất 50% số lượng điện năng dùng cho chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào. Sử dụng điều hoà nhiệt độ khi thật cần thiết và để chế độ làm mát từ 26oC trở lên kết hợp với quát gió. Đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm của đơn vị.

- Hằng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện năng của đơn vị theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập gửi Công ty Điện lực Bắc Kạn theo dõi, giám sát.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

2. Sở Công Thương

- Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung quy định tại Mục 5, Phần III Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2030.

- Phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; các cơ quan truyền thông, Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2030; chương trình điều chỉnh phụ tải điện, quản lý nhu cầu điện; các hoạt động triển khai tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất, Chương trình tiết kiệm điện tại trường học,...

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt trong việc tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các trường hợp sử dụng điện lãng phí, không thực hành tiết kiệm điện theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Công ty Điện lực Bắc Kạn theo dõi, giám sát, thông báo công khai kết quả thực hiện tiết kiệm điện hằng quý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, áp dụng chế tài xử phạt đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Sở Tài chính

- Cân đối, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về tiết kiệm điện để triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo và Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2030, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và cácvăn bản hướng dẫn.

- Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc mua sắm công từ nguồn chi thường xuyên triệt để tuân thủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; giám sát chi phí sử dụng điện trong chi thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh theo quy định mức tiết kiệm điện của kế hoạch này.

4. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các Sở chuyên ngành khi thực hiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình theo thẩm quyền, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả; khuyến cáo lắp đặt các thiết bị điện hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện; cấp phép treo cờ phướn và pano tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, an toàn điện cho các hoạt động tuyên truyền cổ động.

- Chỉ đạo hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại: Giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào thời gian cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo đề nghị của ngành điện; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị Điện lực địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện; các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên, phối hợp với đơn vị Điện lực thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo và Kế hoạch này trên các phương tiện truyền thông để các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động của nhân dân. Triển khai các đề tài nghiên cứu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời,...

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới được quy định tại Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Bắc Kạn lồng ghép đưa chủ trương tiết kiệm điện vào trường học để giáo dục các học sinh ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bắc Kạn xây dựng và phát sóng các chương trình truyền hình, truyền thanh, đưa tin bài về các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả với thời lượng thích hợp bằng các hình thức phù hợp. Đồng thời dành thời lượng thông tin tuyên truyền, hỗ trợ chi phí truyền hình và phát thanh theo phương thức cổ động, không tính chi phí quảng cáo.

10. Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo và Kế hoạch này trên các phương tiện truyền thông để các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện.

- Xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện của địa phương để triển khai thực hiện đảm bảo chỉ tiêu theo Kế hoạch này; bố trí kinh phí thay thế hệ thống chiếu sáng đường phố hiện có sử dụng đèn LED; chỉ đạo các khách hàng quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện phải sử dụng điện hợp lý, gương mẫu trong sử dụng điện tiết kiệm.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã hội, chính quyền cơ sở như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, tổ dân phố/thôn/bản phối hợp với ngành Điện lồng ghép hiệu quả tuyên truyền tiết kiệm điện vào các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng cũng như tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề, tập huấn, hội thi để phổ cập kiến thức, kinh nghiệm về cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả cho người dân.

- Phối hợp với ngành Điện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị, cá nhân không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

- Chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn hợp pháp khác để thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg  ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo và Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2030 trong phạm vi quản lý.

11. Công ty Điện lực Bắc Kạn

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện trong đầu tư xây dựng, kinh doanh điện; thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất theo quy định.

- Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn hệ thống điện; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng.

- Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện. Hỗ trợ Ủy ban nhân dân các cấp thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện.

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đăng ký kế hoạch sử dụng tiết kiệm hằng năm theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng hợp kết quả sử dụng điện hằng quý của các đơn vị gửi Sở Công Thương theo dõi, giám sát, công khai.

12. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn

- Phối hợp với ngành Điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng công cộng.

- Đẩy nhanh quá trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng; cắt giảm tối đa số bóng đèn chiếu sáng tại các tuyến đường có ít người, phương tiên lưu thông vào đêm muộn.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; đẩy mạnh triển khai áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời cho các thiết bị phục vụ mục đích trang trí, chiếu sáng công cộng. Thay thế các đèn chiếu sáng công cộng bằng đèn tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao; phấn đấu đến năm 2025 sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch gửi Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 12; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) về những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện./.

Tải về
Văn phòng Sở
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 572
  • Trong tuần: 3 402
  • Tất cả: 112012
Đăng nhập