image banner
Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030

KẾ HOẠCH

  Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030

 

 

Thực hiện Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá nhằm giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2023 - 2025:

- Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 39%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,4%;

- Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 30%; tại nhà hàng xuống dưới 75%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 80%; tại khách sạn xuống dưới 60%;

- Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

b) Giai đoạn 2026 - 2030:

- Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36 %; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1%;

- Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 25%; tại nhà hàng xuống dưới 65%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 70%; tại khách sạn xuống dưới 50%;

- Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và các quy định của pháp luật có liên quan để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng các quy chế khen thưởng, kỷ luật phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện phù hợp với từng thời kỳ để thực hiện Chiến lược này.

- Chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đoàn thể, tổ chức tham gia thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; lấy kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền các cấp.

 2. Tăng cường và đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thông tin, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá phù hợp với từng giai đoạn; thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá với các hình thức đa dạng, phù hợp đặc điểm từng địa phương, từng nhóm đối tượng;

- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Cập nhật thường xuyên tài liệu, thông tin về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục về tác hại và phòng, chống tác hại của thuốc lá cho giáo viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục; tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá phù hợp với các cấp học, bậc học.

- Phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cộng đồng trong việc vận động, hướng dẫn người dân nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật và tích cực tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Sản xuất, cấp phát tài liệu truyền thông tờ rơi, áp phích, pa nô, biển cấm hút thuốc lá cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn

- Tổ chức đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, các nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch, cá nhân kinh doanh thuốc lá...

- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Các ngành, địa phương chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá của ngành, địa phương.

- Tăng cường sử dụng giải pháp về công nghệ thông tin, các mạng xã hội trong giám sát việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghiên cứu về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới đối với sức khỏe của người tiêu dùng; các giải pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá hiệu quả; các giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá hiệu quả.

5. Kiện toàn, nâng cao năng lực mạng lưới về phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá của các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; phân công trách nhiệm cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo để chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá đạt hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá từ tỉnh đến cơ sở.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  1. Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động do Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế hỗ trợ trong các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, sản xuất tài liệu truyền thông, giám sát.
  2. Sử dụng nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn, điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh và triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá hàng năm đạt hiệu quả.

- Phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát và thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại hành vi hút thuốc lá...

- Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp các sở, ngành, địa phương tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông trực tiếp, giao lưu truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Phối hợp với sở, ngành, địa phương tổ chức cuộc điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành và thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá tại tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại các đơn vị trực thuộc, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế.

- Sản xuất và cung cấp tài liệu truyền thông, pa nô, tờ rơi...về phòng, chống tác hại của thuốc lá, biển cấm hút thuốc lá cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá gửi Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Trực tiếp giám sát, hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ký kết hợp đồng trách nhiệm với Quỹ PCTHTL (Bộ Y tế); sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định, hiệu quả.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương bổ sung tiêu chí phòng, chống tác hại thuốc lá trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Gia đình văn hóa”...; đưa quy định hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong đám tang, đám cưới, lễ hội vào hương ước, quy ước của các thôn bản, tổ phố, khu dân cư.

- Chỉ đạo xây dựng mô hình không khói thuốc lá tại khách sạn, cơ sở lưu trú, điểm văn hóa, du lịch...

- Phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ… theo Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Truyền thông cho các tầng lớp nhân dân về tác hại của hành vi hút thuốc lá, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá qua các loại hình văn hóa nghệ thuật, chiếu phim lưu động.

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông, tập huấn về phòng chống tác  hại của thuốc lá không khói thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Lồng ghép nội dung về phòng chống tác  hại của thuốc lá  vào chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan cho học sinh, sinh viên và công chức, viên chức, nhân viên ngành giáo dục.

- Chỉ đạo xây dựng trường học không khói thuốc lá, thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, 100% các trường thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.

- Phối hợp với ngành y tế tổ chức các hoạt động, cuộc điều tra, sự kiện truyền thông, tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá cho học sinh, sinh viên và công chức, viên chức, nhân viên ngành giáo dục.

4. Sở Thông tin  Truyền thông

Chỉ đạo cơ quan báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và tác hại của thuốc lá, đồng thời chỉ đạo ngăn chặn việc đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên xuất bản phẩm; phối hợp với Sở Y tế đưa tin bài về Luật phòng chống tác  hại của thuốc lá, tác hại của hành vi hút thuốc lá và tổ chức các hoạt động, cuộc điều tra, sự kiện truyền thông, tập huấn về phòng chống tác  hại của thuốc lá.

5. Sở Công Thương

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật của các thương nhân đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh thuốc lá trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Phối hợp tuyên truyền các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc; phối hợp với Sở Y tế tổ chức các hoạt động, cuộc điều tra, sự kiện truyền thông, tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá.

6. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, lồng ghép với các nhiệm vụ chi thường xuyên trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị để thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

7. Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, giám sát, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận tải hành khách, bến xe theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát đảm bảo trên 95% doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện vận chuyển hành khách. Phối hợp với Sở Y tế tổ chức các hoạt động, cuộc điều tra,  sự kiện truyền thông, tập huấn về phòng chống tác  hại của thuốc lá.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tăng cường hoạt động phòng chống tác  hại của thuốc lá trong ngành Công an, Quân đội; ban hành quy định cán bộ công an, quân đội không hút thuốc khi làm nhiệm vụ.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng chống tác  hại của thuốc lá theo lĩnh vực phân công phụ trách.

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức các hoạt động, cuộc điều tra, sự kiện truyền thông, tập huấn về phòng chống tác  hại của thuốc lá.

9. Cục Quản lý thị trường

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha, vi phạm các quy định về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe, dán tem và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh; yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố

-  Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác  hại của thuốc lá của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác  hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đưa nội dung phòng, chống tác  hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định không hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chủ động huy động nguồn lực, bố trí nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá tại các địa điểm bị cấm; xây dựng môi trường không khói thuốc; tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phòng chống tác  hại của thuốc lá.

- Tuyên truyền phổ biến Luật phòng, chống tác  hại của thuốc lá và các Nghị định, Thông tư liên, văn bản hướng dẫn quan đến phòng chống tác hại của thuốc lá cho các đơn vị, nhà hàng, khách sạn.

- Phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động phòng chống tác  hại của thuốc lá, các cuộc điều tra, truyền thông, tập huấn, kiểm tra, giám sát...

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Tải về
Văn phòng Sở
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 540
  • Trong tuần: 3 370
  • Tất cả: 111980
Đăng nhập