image banner
Quy định mới về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đăng kiểm viên

Ngày 02/02/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2024.

Trạm Đăng kiểm tỉnh Bắc Kạn

Theo đó, 5 tiêu chuẩn đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I: Thông tư, đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 1. Là đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II có tổng thời gian giữ hạng đủ 24 tháng.
 2. Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I theo quy định tại điểm 1.4 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
 3. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
 4. Đã thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm theo chương trình thực tập nghiệp vụ đối với các phương tiện thuộc nhiệm vụ của đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I theo quy định tại điểm 2.2 Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
 5. Đạt yêu cầu về kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I trước khi công nhận lần đầu.”.

Nhiệm vụ của đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I: Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. a) Thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư này;
 2. b) Tham gia tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên hạng I;
 3. c) Hướng dẫn thực tập nghiệp vụ cho đăng kiểm viên thực tập hạng I;
 4. d) Kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ để công nhận đăng kiểm viên hạng I.
Video hoạt động
Thống kê truy cập
 • Đang online: 23
 • Hôm nay: 218
 • Trong tuần: 3 272
 • Tất cả: 112242
Đăng nhập