image banner
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính
Để kịp thời khắc phục, xử lý và đảm bảo 03 tháng cuối năm 2023 hoàn thành các chỉ tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn “tăng tốc” hoàn thành các chỉ tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong công tác cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

         Thời gian qua, việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã có sự gắn kết giữa cải cách thủ tục hành chính với công tác chuyển đổi số, đề án 06 nhằm góp phần chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trong thực tế, việc tăng số lượng hồ sơ trực tuyến (bao gồm số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến) mới chỉ dừng ở bước “hình thức”, chưa thật sự đi vào thực chất là đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng; kết quả số hóa hồ sơ, cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử, việc tái sử dụng kết quả đã được số hóa còn hạn chế; năng suất lao động chưa được cải thiện; việc phối hợp trong xử lý hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các nhóm thủ tục
hành chính, dịch vụ công liên thông còn chưa hiệu quả… Để kịp thời khắc phục, xử lý và đảm bảo 03 tháng cuối năm 2023 “tăng tốc” hoàn thành các chỉ tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong công tác cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục
hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu:

     1. Về rà soát, đảm bảo việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến

     1.1. Các Sở, ban, ngành:

    - Khẩn trương hoàn thành việc rà soát lại quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với 100% thủ tục hành chính (đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến) thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết để đề xuất danh mục dữ liệu cần liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu đến các cơ sở dữ liệu hiện có, làm cơ sở để tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp “thực chất” dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm. Thời gian hoàn thành: Chậm nhất 20/10/2023 (theo hướng dẫn thực hiện của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 1442/STTTT-CNTTBCVT ngày 09/10/2023).

     - Rà soát, thống kê các dịch vụ công trực tuyến chưa đảm bảo việc chuẩn hóa nội dung thông tin trong mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định của thủ tục hành chính tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, phục vụ việc thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác.

     Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 10/11/2023.

    1.2. Sở Thông tin và Truyền thông:

    - Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị việc thực hiện nhiệm vụ tại mục 1.1 Văn bản này. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/10/2023.
    - Rà soát, thực hiện việc kết nối, đồng bộ, chia sẻ giữa các Cơ sở dữ liệu/ Hệ thống thông tin do các Bộ, ngành triển khai với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 10/2023. Hướng dẫn các sở, ngành có triển khai các cơ sở dữ liệu/Hệ thống thông tin chuyên ngành liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính để kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh nhằm phục vụ việc đơn giản hoá trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

     - Thực hiện tạo lập biểu mẫu điện tử tương tác đối với các dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính theo đúng mẫu đơn, tờ khai của các thủ tục hành chính. Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2023.

    2. Về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

    2.1. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn: Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 797/KH-UBND ngày 31/12/2020 về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương giai đoạn 2020 - 2025 theo lộ trình đã đặt ra; thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2848/UBND NCPC ngày 11/5/2022, gắn kết quả thực hiện việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu. Riêng UBND cấp huyện, UBND cấp xã: Chỉ đạo công chức tại Bộ phận Một cửa đảm bảo việc cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính tại phần mềm Một cửa điện tử đầy đủ, kịp thời để không ảnh hưởng đến tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính chung của cả tỉnh (việc cập nhật không đầy đủ, không hoàn chỉnh quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Một cửa điện tử sẽ không được tính tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ sơ).

    2.2. Sở Thông tin và Truyền thông:

    - Khẩn trương đưa vào sử dụng, triển khai trên toàn tỉnh chức năng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (đã tạo sẵn) trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử để đảm bảo việc tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 10/2023.

    - Nghiên cứu giải pháp cấu hình (mặc định) quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng phải có kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử mới hoàn thành (kết thúc) được quy trình giải quyết thủ tục hành chính, để đảm bảo tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ sơ. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11/2023.

     3. Về triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

     3.1. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã trực thuộc đẩy mạnh giải pháp để đảm bảo tỷ lệ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hằng tháng, tổng hợp số hồ sơ phát sinh của dịch vụ công này (bao gồm cả cấp xã trực thuộc) gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thời gian chốt số liệu từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo). Riêng UBND các huyện: Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm: Khẩn trương rà soát danh sách cấp xã trực thuộc chưa triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính để chấn chỉnh, chỉ đạo thực hiện.

    3.2. Sở Tư pháp: Chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân biết về tiện ích của thủ tục này và triển khai việc thực hiện để bảo đảm 100% các huyện, thành phố đều có hồ sơ thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tổng hợp số hồ sơ phát sinh (toàn tỉnh) của dịch vụ công này, báo cáo UBND tỉnh vào ngày 20 hằng tháng.

     3.3. Sở Thông tin và Truyền thông: Khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5162/UBND-NCPC ngày 09/8/2023.

    Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/10/2023.

Xem chi tiết tại đây

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 3 191
  • Tất cả: 112161
Đăng nhập