image banner
Sáng kiến, Giải pháp trong công tác cải cách hành chính tại Sở Tư pháp

     Ngày 11/12/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 179/QĐ-STP về việc công nhận sáng kiến năm 2023 cho 06 sáng kiến của 24 cá nhân thuộc Sở Tư pháp. Trong đó, sáng kiến, giải pháp về lĩnh vực cải cách hành chính có chủ đề “Đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính thông qua hình thức tổ chức cuộc thi trực tuyến về cải cách hành chính”.

anh tin bai

         Sáng kiến mang tính thực tiễn, sát với chương trình, mục tiêu cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2023 và Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025: “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến quán triệt để mọi cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp nhận thức đúng, đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP và Nghị quyết số 08-NQ/TU”.

Xem Quyết định

Xem Danh sách

Xem bản mô tả sáng kiến về CCHC

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 216
  • Trong tuần: 3 270
  • Tất cả: 112240
Đăng nhập