image banner
Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 tại Sở Tư pháp
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 27/01/2023 của Sở Tư pháp về thực hiện công tác CCHC năm 2023; Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 01/6/2023 của Sở Tư pháp về thực hiện chuyển đổi số (CĐS) ngành Tư pháp Bắc Kạn năm 2023; Kế hoạch số 63/KH-STP ngày 08/8/2023 của Sở Tư pháp về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số năm 2023. Trên cơ sở nội dung báo cáo của các đơn vị được kiểm tra, Đoàn Kiểm tra Sở Tư pháp thông báo kết quả kiểm tra công tác CCHC, chuyển đổi số năm 2023 đối với các đơn vị: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; các Phòng Công chứng số 1, số II, số III; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp.

Theo đó, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính Sở Tư pháp đã kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC, CĐS của các phòng, đơn vị thuộc Sở theo những nội dung, yêu cầu CCHC, CĐS, ứng dụng CNTT của UBND tỉnh và Kế hoạch CCHC, Kế hoạch CĐS của Sở Tư pháp trong năm 2023.

Việc kiểm tra đã đánh giá chính xác được những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế của mỗi phòng, đơn vị, từ đó gắn kết quả thực hiện CCHC, CĐS với việc đánh giá, phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ và xét thi đua, khen thưởng cuối năm, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, đơn vị trong công tác CCHC, CĐS.

Việc kiểm tra đảm bảo thực hiện khách quan, trung thực, xác định rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong tổ chức triển khai thực; quá trình kiểm tra không gây trở ngại đến hoạt động chuyên môn của các phòng, đơn vị được kiểm tra. Các phòng, đơn vị và công chức, viên chức có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để kiểm tra theo đúng yêu cầu của Kế hoạch.

Xem chi tiết tại đây

- Văn phòng Sở -

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 158
  • Trong tuần: 3 212
  • Tất cả: 112182
Đăng nhập