image banner
Thông báo về việc tiếp nhận viên chức
THÔNG BÁO Về nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Căn cứ Văn bản số 1057/SNV-CCVC ngày 07/7/2023 của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận vào làm công chức, viên chức của Sở Tư pháp; Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức (làm việc tại vị trí chuyên viên), cụ thể như sau: I. Nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức 1. Số lượng tiếp nhận: 02 chỉ tiêu. 2. Vị trí tiếp nhận và nhiệm vụ: 2.1. Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: 01 chỉ tiêu. - Nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng chuyên trang, chuyên mục truyền thông về trợ giúp pháp lý trên phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác; cập nhật dữ liệu vụ việc trợ giúp pháp lý trên hệ thống phần mềm quản lý vụ việc; tham mưu công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, nâng lương; thủ tục hành chính, quy trình ISO; Theo dõi thực hiện các quy chế của Trung tâm; Tiếp công dân tại trụ sở, thụ lý hồ sơ vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp lý, nhập dữ liệu trên phần mềm hồ sơ một cửa. 2.2. Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 01 chỉ tiêu. - Nhiệm vụ: Tham mưu công tác báo cáo thống kê về tổ chức và hoạt động đấu giá của đơn vị theo định kỳ và đột xuất; Hỗ trợ, giúp việc cho đấu giá viên; Ghi biên bản tại cuộc đấu giá. 3. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện 3.1. Đối tượng tiếp nhận - Người đang là cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. - Viên chức đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. - Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện tiếp nhận a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung: - Về phẩm chất chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, mẫu mực, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Không vi phạm những điều đảng viên, viên chức không được làm. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. - Về năng lực: Có tư duy độc lập, sáng tạo; am hiểu về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tham mưu các văn bản trong lĩnh vực được giao phụ trách; có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo cơ bản, năng lực công tác nổi trội, có triển vọng phát triển, đáp ứng ngay vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo quy định và phát huy năng lực, sở trường trong môi trường công tác mới. - Về độ tuổi: Còn đủ tuổi công tác từ 10 năm trở lên. - Về kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước. b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể: - Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành Luật. - Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng nêu trên). - Có 03 năm liên tục (gần nhất) được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. - Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật. - Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV và Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022. 4. Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị tiếp nhận 4.1. Thành phần hồ sơ - Đơn xin thuyên chuyển công tác của viên chức. - Văn bản đồng ý của cơ quan quản lý viên chức cho chuyển công tác. - Giấy xác nhận quá trình tham gia đóng BHXH của cơ quan có thẩm quyền. - Sơ yếu lý lịch (người được đề nghị tiếp nhận là cán bộ, công chức: theo Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ, cán bộ, công chức; người được đề nghị tiếp nhận là viên chức: theo Mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ viên chức), có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cá nhân hiện đang công tác, được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận. - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận. - Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác. 4.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ. Lưu ý: Hồ sơ được tập hợp trong 01 túi hồ sơ có ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại di động, địa chỉ gửi thư, email (nếu có) và danh mục tài liệu của hồ sơ. 5. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ  - Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 12/7/2023 đến hết 16h00 ngày 22/7/2023 (trong giờ hành chính). - Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn - Số 16, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại liên hệ: 02093.811.584. Trên đây là Thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức của Sở Tư pháp. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc cần được giải đáp, đề nghị liên hệ Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn (điện thoại: 02093.811.584)./.
Tải về
Văn phòng Sở

image advertisement
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 901
  • Trong tuần: 12 165
  • Tất cả: 183760