image banner
Góp ý Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2023

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, UBND tỉnh trình thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2023 như sau:

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Trong những năm qua, hoạt động luật sư ở nước ta nói chung cũng như trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói riêng đã được quan tâm xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện hoạt động. Hoạt động nghề nghiệp của luật sư có vai trò vô cùng quan trong trong công cuộc cải cách tư pháp, không những góp phần tích cực trong việc bảo vệ công lý, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp và các tổ chức mà còn là yếu tố góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương; vì vậy, vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội ngày càng được đề cao.

Để triển khai Luật luật sư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 về việc ban hành Đề án phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 30/9/2014 về triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo Đề án, mục tiêu đến năm 2020 tỉnh Bắc Kạn phấn đấu có từ 30 luật sư trở lên, đáp ứng yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong đó, một trong những nội dung của Đề án là có cơ chế, chính sách thu hút cử nhân luật ra trường về địa phương đi đào tạo nghề luật sư và hoạt động luật sư; chính sách hỗ trợ công tác đào tạo luật sư, tập sự hành nghề luật sư, bồi dưỡng nguồn luật sư theo điều kiện thực tế của địa phương, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tư pháp và các quy định của pháp luật hiện hành. Hỗ trợ kinh phí đảm bảo hoạt động của Đoàn Luật sư: Kinh phí trả cho Luật sư thường trực, người giúp việc; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; kinh phí tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư và các chi phí cần thiết khác...Từ đó nhằm nâng cao năng lực, trình độ của luật sư, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, phát triển nghề luật sư tại địa phương.

Tuy nhiên, do còn khó khăn về nhiều mặt, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn chưa có chính sách khuyến khích đào tạo nghề cũng như hỗ trợ phát triển nghề luật sư. Vì vậy, việc ban hành chính sách để hỗ trợ phát triển nghề luật sư tại địa phương để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. Cụ thể như sau:

1.1. Đối với các cơ quan tiến hành tố tụng

Trong lĩnh vực tham gia tố tụng, luật sư tham gia với tư cách là người bào chữa cho các bị can, bị cáo, người bị tạm giữ trong các vụ án hình sự hoặc là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án dân sự, hành chính, lao động, người bị hại trong các vụ án hình sự…Ngoài ra luật sư cũng thực hiện trợ giúp pháp lý theo sự phân công của Trung tâm trợ giúp pháp lý, Đoàn luật sư và Tổ chức hành nghề luật sư trên cơ sở yêu cầu trợ giúp pháp lý của người thuộc diện trợ giúp pháp lý hoặc yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Với hoạt động của mình, luật sư góp phần bảo đảm cho hoạt động xét xử được khách quan, công khai, minh bạch, giảm thiểu các vụ án oan sai, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Có thể nói, vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng nói chung và hoạt động tranh tụng của luật sư tại phiên tòa nói riêng có vị trí đặc biệt quan trọng,. Luật sư giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án một cách khách quan, đúng pháp luật, tránh những vụ án oan, sai, góp phần tích cực vào tiến trình cải cách tư pháp.

Theo số liệu báo cáo của các cơ quan tiến hành tố tụng về việc luật sư tham gia trong hoạt động tố tụng từ năm 2012 đến năm 2016 như sau:

- Cơ quan Công an:

+ Năm 2012: Tổng số vụ án hình sự có sự tham gia của luật sư là 16. Trong đó: Số vụ án có luật sư tham gia theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng là 03; số vụ án có luật sư tham gia do khách hàng mời là 05; Số vụ án có luật sư tham gia theo phân công của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước là 08.

+ Năm 2013: Tổng số vụ án hình sự có sự tham gia của luật sư là 22. Trong đó: Số vụ án có luật sư tham gia theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng là 04; số vụ án có luật sư tham gia do khách hàng mời là 11; Số vụ án có luật sư tham gia theo phân công của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước là 07.

+ Năm 2014: Tổng số vụ án hình sự có sự tham gia của luật sư là 21. Trong đó: Số vụ án có luật sư tham gia theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng là 04; số vụ án có luật sư tham gia do khách hàng mời là 09; Số vụ án có luật sư tham gia theo phân công của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước là 07.

+ Năm 2015: Tổng số vụ án hình sự có sự tham gia của luật sư là 16. Trong đó: Số vụ án có luật sư tham gia theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng là 03; số vụ án có luật sư tham gia do khách hàng mời là 04; Số vụ án có luật sư tham gia theo phân công của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước là 09.

+ Năm 2016: Tổng số vụ án hình sự có sự tham gia của luật sư là 16. Trong đó: Số vụ án có luật sư tham gia theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng là 03; số vụ án có luật sư tham gia do khách hàng mời là 08; Số vụ án có luật sư tham gia theo phân công của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước là 05.

- Cơ quan Viện Kiểm sát:

+ Năm 2012: Tổng số vụ án hình sự có luật sư tham gia là 20; Số vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại lao động, số việc dân sự có luật sư tham gia là 09; Số vụ án hành chính có luật sư tham gia là 03.

+ Năm 2013: Tổng số vụ án hình sự có luật sư tham gia là 22; Số vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại lao động, số việc dân sự có luật sư tham gia là 05; Số vụ án hành chính có luật sư tham gia là 01.

+ Năm 2014: Tổng số vụ án hình sự có luật sư tham gia là 20; Số vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại lao động, số việc dân sự có luật sư tham gia là 06; Số vụ án hành chính có luật sư tham gia là 0.

+ Năm 2015: Tổng số vụ án hình sự có luật sư tham gia là 31; Số vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại lao động, số việc dân sự có luật sư tham gia là 13; Số vụ án hành chính có luật sư tham gia là 04.

+ Năm 2016: Tổng số vụ án hình sự có luật sư tham gia là 33; Số vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại lao động, số việc dân sự có luật sư tham gia là 15; Số vụ án hành chính có luật sư tham gia là 0.

- Cơ quan Tòa án

+ Năm 2012: Số vụ án hình sự có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 07, cấp phúc thẩm là 19; Số vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, lao động, số việc dân sự có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 09, ở cấp phúc thẩm là 07; Số vụ án hành chính có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 02, ở cấp phúc thẩm là 06.

+ Năm 2013: Số vụ án hình sự có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 06, ở cấp phúc thẩm là 02; Số vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, lao động, số việc dân sự có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 04, ở cấp phúc thẩm là 0; Số vụ án hành chính có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 0, ở cấp phúc thẩm là 04.

+ Năm 2014: Số vụ án hình sự có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 07, cấp phúc thẩm là 0; Số vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, lao động, số việc dân sự có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 06, ở cấp phúc thẩm là 04; Số vụ án hành chính có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 0, ở cấp phúc thẩm là 06.

+ Năm 2015: Số vụ án hình sự có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 08, cấp phúc thẩm là 03; Số vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, lao động, số việc dân sự có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 12, ở cấp phúc thẩm là 02; Số vụ án hành chính có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 0, ở cấp phúc thẩm là 02.

+ Năm 2016: Số vụ án hình sự có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 08, cấp phúc thẩm là 08; Số vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, lao động, số việc dân sự có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 10, ở cấp phúc thẩm là 0; Số vụ án hành chính có luật sư tham gia ở cấp sơ thẩm là 0, ở cấp phúc thẩm là 0.

...

Tải về nội dung tham gia ý kiến:
1. Tờ trình Tải về

2. Dự thảo nghị quyết Tải về

3. Báo cáo đánh giá tác động Tải về

4. Báo cáo đánh giá thực trạng Tải về

adminstp
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 220
  • Trong tuần: 3 274
  • Tất cả: 112244
Đăng nhập