image banner
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 01/9/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số1707/QĐ-BTNMT về phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

Mục tiêu của việc ban hành Kế hoạch này nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, hành động của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng với các chính sách, pháp luật về đất đai của Đảng, Nhà nước; tăng cường sự tham gia đóng góp, sự đồng thuận của toàn xã hội về các nội dung sửa đổi toàn diện, căn bản của Luật Đất đai; tạo sự liên kết giữa cộng đồng và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát việc thi hành pháp luật đất đai nói riêng và chính sách pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Về nội dung truyền thông: Kế hoạch đề ra 3 nội dung, 11 chuyên đề, cụ thể:

1. Kết quả tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013.

2. Các mâu thuẫn chồng chéo giữa các Luật khác với Luật Đất đai.

3. Các quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai và các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai với các chuyên đề chuyên sâu:

Thứ nhất,Chuyên đề về chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện tập trung, sử dụng có hiệu quả đất đai, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thứ hai,Chuyên đề về cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai.

Thứ ba,Chuyên đề về khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển thị trường quyền sử dụng đất minh bạch, hiệu quả.

Thứ tư,Chuyên ` đề về nâng cao chất lượng, tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ, cải tạo, nâng cao chất lượng đất đai.

Thứ năm,Chuyên đề về kiện toàn, xây dựng đồng bộ, thống nhất hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thứ sáu,Chuyên đề về hoàn thiện cơ chế định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, sát với thị trường; tính đúng, tính đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế.

Thứ bảy,Chuyên đề về hoàn thiện các quy định về quyền và trách nhiệm của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong quan hệ đất đai.

Thứ tám,Chuyên đề về chính sách về kinh tế đất đai; giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Thứ chín,Chuyên đề về hoàn thiện chính sách chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác.

Thứ mười,Chuyên đề về hoàn thiện quy định về chế độ sử dụng các loại đất.

Thứ mười một,Chuyên đề về nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý, sử dụng đất.

Về các hoạt động cụ thể: Kế hoạch đã đề ra các hoạt động và phân công cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, cụ thể:(1) Hoạt động tổ chức tọa đàm trao đổi, tham vấn và cung cấp thông tin, tư liệu trực tiếp cho các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhóm phóng viên để hình thành các đợt truyền thông trọng điểm trên các phương tiện truyền thông đại chúng; (2) Hoạt động phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng truyền thông về kết quả tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW, kết quả tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và các nội dung sửa đổi trọng tâm của Luật Đất đai; (3) Hoạt động tổ chức các đoàn đi thực tế tại địa phương cho các phóng viên, biên tập viên báo chí tìm hiểu và truyền thông các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai; (4) Hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin về các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai tới các Đại biểu Quốc hội; (5) Hoạt động tăng cường cung cấp, phổ biến và tạo sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các hiệp hội doanh nghiệp, hội luật sư, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, KOLs và cộng đồng dân cư về các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai; (6) Hoạt động sản xuất các ấn phẩm truyền thông (tin, bài, phim, phóng sự, infographic,...), thành lập, vận hành chuyên trang, thực hiện các tin, bài, phóng sự tuyên truyền tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW, kết quả tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và các nội dung sửa đổi, trọng tâm của Luật Đất đai trên Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử Bộ và các ấn phẩm có liên quan./.


Nguyễn Hòa - Sở Tư pháp
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 191
  • Trong tuần: 3 245
  • Tất cả: 112215
Đăng nhập