image banner
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

 

 

Thực hiện Công văn số 3426/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023; để triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 theo chủ đề “Phòng, chống ma tuý quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp – Vì một cộng đồng sạch ma tuý”, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên địa bàn toàn tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

2. Xác định những nội dung trọng tâm và phân công trách nhiệm nhằm chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa; tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

3. Việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tiến hành đồng bộ; đảm bảo hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân về các chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy… Lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng như: băng zôn, khẩu hiệu, áp phích, bảng led điện từ ngoài trời; tuyên truyền qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; trên hệ thống thông tin và truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn…

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác nắm tình hình về tội phạm và tệ nạn ma tuý, xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức lực lượng đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; các điểm phức tạp về ma tuý tại địa bàn; chú trọng công tác tuyên truyền về phòng, chống ma tuý với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng ở địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tăng cường rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý để quản lý, nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”, không để các đối tượng gây ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự; tổ chức xác định tình trạng nghiện; áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp, nhất là cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng không có công ăn, việc làm ổn định, có biểu hiện phạm tội hình sự; xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành trong quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý và quản lý sau cai nghiện.

Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

2. Công an tỉnh

Phát động, triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; tăng cường nắm tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng nhằm phát hiện, đấu tranh, triệt xóa kịp thời các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tập trung lực lượng điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Phương án, kế hoạch nghiệp vụ về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp, nhất là lực lượng Công an cấp xã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở, trọng tâm là công tác rà soát, thống kê, phân loại, đưa vào quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; phối hợp thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện; lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc theo quy định; tăng cường giáo dục, quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Phát huy hiệu quả và khai thác tối đa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác quản lý địa bàn, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, không để phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy.

Căn cứ tình hình thực tế phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn và các sở, ngành, địa phương tổ chức Lễ Mít tinh Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023 (biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma tuý theo Kế hoạch số 210/KH-BCA-C04 ngày 19/4/2023 của Bộ Công an về tổ chức chương trình Tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý 6/2023).

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo, đài phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng nội dung và tuyên truyền về Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Theo chức năng nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch, không để phát sinh các tệ nạn ma túy.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Bắc Kạn: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho học sinh, sinh viên; nghiên cứu đưa nội dung xây dựng kỹ năng phòng, chống ma túy vào chương trình giáo dục của các cấp học, bậc học.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn, tổ chức và quản lý công tác cai nghiện ma túy; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác lập hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy tại cơ sở cai nghiện.

7. Sở Công Thương, Sở Y tế: Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong sản xuất và kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép các chất ma tuý.

Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực hệ thống cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma tuý, nhất là trạm y tế cấp xã.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn

Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các tin, bài, phóng sự phản ánh thực trạng tội phạm, tệ nạn ma tuý, hậu quả, tác hại của các loại ma túy để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân đối với công tác phòng, chống ma túy. Tuyên truyền về các mô hình điểm, gương người tốt, việc tốt trong công tác cai nghiện, quản lý sau cai và tái hòa nhập cộng đồng. Tăng thời lượng, thời điểm tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong tháng 6.

9Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh: Phối hợp chặt trẽ với lực lượng Công an trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma tuý; tổ chức xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, răn đe các đối tượng khác, hỗ trợ công tác phòng ngừa tội phạm ở cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy. Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, Kết thúc tháng hành động, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Công an tỉnh – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh trước ngày 05/7/2023 để tổng hợp./.

Văn phòng Sở
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 491
  • Trong tuần: 3 321
  • Tất cả: 111931
Đăng nhập