image banner
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2021 quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

  Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet (sau đây gọi là Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg). Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg gồm 33 Điều, với các nội dung chính về:

     - Các quy định chung về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, bao gồm: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản; trình tự, thủ tục đấu giá; Quy chế đấu giá; trường hợp không tổ chức đấu giá; trường hợp tổ chức đấu giá lại.

     - Các quy định về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, bao gồm: Kho số viễn thông, tên miền Internet được đấu giá; điều kiện được tham gia đấu giá mã, số viễn thông; việc xác định giá khởi điểm mã, số viễn thông, tên miền Internet; các quy định về đấu giá quyền sử dụng đối với kho số viễn thông (kế hoạch tổ chức đấu giá; hồ sơ tham gia đấu giá; chuyển hồ sơ cuộc đấu giá; phê duyệt và công bố kết quả đấu giá; thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền trúng đấu giá; phân bổ và thu hồi mã, số viễn thông trúng đấu giá); các quy định về đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet (kế hoạch tổ chức đấu giá; chuyển hồ sơ cuộc đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá; hủy kết quả đấu giá; thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền trúng đấu giá và đăng ký sử dụng tên miền trúng đấu giá).

     - Các quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, bao gồm: Quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông (điều kiện, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông); quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (điều kiện, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet); quy định về trách nhiệm của các bên trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet (trách nhiệm của bên chuyển nhượng, của bên nhận chuyển nhượng).

     Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2021. Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

     (Xem chi tiết Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg tại đây)./.

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 136
  • Trong tuần: 3 190
  • Tất cả: 112160
Đăng nhập