image banner
Thông tư số 20/2013/TT-BTP hướng dẫn hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

  Ngày 03 tháng 12 năm 2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp và Thông tư số 02/2011/TT-BTP ngày 13/01/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý.

      Thông tư 20/2013/TT-BTP quy định nhiều nội dung liên quan đến hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, trong đó có hướng dẫn về: đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê; nội dung, biểu mẫu thực hiện chế độ báo cáo thống kê; kỳ báo cáo thống kê; thời hạn báo cáo thống kê.v.v...

 

Đính kèm:

            - Công văn số 604/STP-VP ngày 07/04/2014 của Sở Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

                  +    Danh mục biểu mẫu của sở, ban, ngành đoàn thể

                  +    Danh mục biểu mẫu của UBND Xã, phường, thị trấn

                  +    Danh mục biểu mẫu Tổ hòa giải

                  +    Danh mục biểu mẫu của UBND huyện, thị xã

            - Biểu mẫu:

 1. Xây dựng VBQPPL

 2. Thẩm định

 3,4. Kiểm tra văn bản

 5. Rà soát

 6,7,8. Kiểm soát thủ tục hành chính

 9,10. Phổ biến (Giải thích biểu mẫu Phổ biến)

 11.12. Hòa giải

 13. Kiểm soát thủ tục hành chính

 14. Việc Hộ tịch khác

 15. Hộ tịch – ghi chú

 16. Quốc tịch

 17. Chứng thực

 18. Ủy thác

 19,20,21. Lý lịch tư pháp

 22,23. Nuôi con nuôi

 24,25,26. Trợ giúp pháp lý

 27. Bồi thường nhà nước

 28,29. Giao dịch bảo đảm

 30,31. Luật sư

 32.  Công chứng

 33. Giám định

 34. Đấu giá

 35. Trọng tài

 36. Pháp chế

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 527
  • Trong tuần: 3 357
  • Tất cả: 111967
Đăng nhập