image banner
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử”; Công văn số 3839/UBND-NCPC ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của cơ quan trong năm 2020, thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong công tác CCHC, Giám đốc Sở yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị tập trung thực hiện những nội dung sau:

1.Chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao theo các văn bản, kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở liên quan đến CCHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của phòng, đơn vị; khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong năm 2019, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng chữ ký số trong hoạt động của phòng, đơn vị; đối với phòng Xây dựng và KTVBQPPL, phòng Quản lý XLVPHC và TDTHPL cần chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về cải cách thể chế (xây dựng, rà soát, kiểm tra văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật) để đạt điểm tối đa trong bộ chỉ số CCHC của tỉnh.

2.Quán triệt công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết TTHC (phải thực hiện kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, không gặp và nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cung cấp dịch vụ); đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích và hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích nhằm góp phần đẩy mạnh, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân khi giải quyết TTHC.

3.Chỉ đạo, quán triệt công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định của pháp luật.Chỉ thu đúng, đủ, không thu thừa, không tự đặt ra những loại giấy tờ không có trong thành phần hồ sơ đã được công bố. Khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân phải có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định phải có Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay sau khi tiếp nhận. Không để tổ chức, cá nhân phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nhiều lần, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, các phòng, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và công khai, xin lỗi tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền khi thực hiện sai quy định.

Đối với các hồ sơ TTHC phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 không được yêu cầu tổ chức, cá nhânnộp bản giấy các loại giấy tờ quy định trong thành phần hồ sơ(trường hợp thành phần hồ sơ quá dung lượng không thể tải được lên hệ thống thì khuyến cáo tổ chức, cá nhân chia tài liệu ra để scan thành nhiều file; nếu vẫn không thể thực hiện thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp).

Bộ phận một cửa của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cần cập nhật đầy đủ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm một cửa điện tử. Đối với lĩnh vực chứng thực, việc cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử và số liệu báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC tại báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo số người đến thực hiện TTHC(Việc báo cáo số lượng giấy tờ chứng thực thực hiện theo hướng dẫn của ngành Tư pháp).Tác giả:Văn phòng Sở
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 142
  • Trong tuần: 3 196
  • Tất cả: 112166
Đăng nhập