image banner
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng con dấu, văn thư và quản lý, sử dụng tài sản công

Thực hiện Công văn số 484/UBND-NCPC ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, sử dụng con dấu và Công văn số 1002/UBND-TH ngày 02/03/2020 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện một số nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Về thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý, sử dụng con dấu

a. Đối với công tác văn thư, lưu trữ:

+ Yêu cầu các phòng, đơn vị phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị nắm và tổ chức thực hiện (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2020).

+ Tiếp tục thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch số 86/KH-STP ngày 12/3/2020 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của Sở Tư pháp, trong đó tập trung thực hiện việc sắp xếp, chỉnh lý hồ sơ tại các phòng, đơn vị để chuyển vào kho lưu trữ cơ quan theo quy định.

b. Đối với việc quản lý, sử dụng con dấu:

Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 99/2016-NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; thường xuyên kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu của đơn vị, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, trong đó lưu ý một số nội dung:

+ Khi phát hiện con dấu đang sử dụng bị biến dạng, mòn, méo, hỏng thì phải làm thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu.

+ Trường hợp bị mất con dấu (trong thời gian 03 ngày kể từ khi phát hiện mất) phải thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu và cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra mất con dấu, đồng thời làm thủ tục cấp lại mẫu con dấu theo quy định.

+ Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bị mất phải thực hiện thủ tục cấp lại; trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bị hỏng phải thực hiện thủ tục đăng ký lại và nộp lại Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu theo quy định.

2. Về tăng cường việc quản lý, sử dụng tài sản công

- Yêu cầu các phòng, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; quán triệt các quy định trong Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Sở và các đơn vị sự nghiệp, đảm bảo sử dụng tài sản công đúng định mức, tiêu chuẩn và tiết kiệm, hiệu quả.

- Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thường xuyên rà soát để sửa đổi, bổ sung kịp thời các nội dung trong Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo phù hợp với với quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.Tác giả:Văn phòng Sở

image advertisement
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 2418
  • Trong tuần: 13 560
  • Tất cả: 187220