image banner
Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị.

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-BTP ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp đã tổ chức biên soạn Tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị.

Để tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị, Sở Tư pháp đăng tải bộ tài liệu để các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến giới thiệu sâu rộng nội dung các Tài liệu nêu trên đến đội ngũ công chức, viên chức và nhân dân thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp.

Trong quá trình khai thác, sử dụng Tài liệu, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Đồng chí Hoàng Trần Lệ Trang, số điện thoại 0944.248.114) để tháo gỡ, hướng dẫn kịp thời.

Chi tiết tài liệu Đề ánTác giả:Lệ Trang
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 3 186
  • Tất cả: 112156
Đăng nhập