image banner
Sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp luật” trong các Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
0:00 / 0:00
Giọng nữ Ngọc Hoa

Nhằm hoàn thiện các Bộ tiêu chí đánh giá nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo hướng tăng cường phân cấp, tạo sự linh hoạt khi quy định mức độ đạt chuẩn, bảo đảm phù hợp hơn với điều kiện thực tế, đặc thù của các địa phương cũng như quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới ban hành trong thời gian qua, ngày 01/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 211/QĐ-TTg là sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và bổ sung chỉ tiêu “huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025.

Trong năm 2023, Sở Tư pháp tăng cường tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở, giúp các hòa giải viên nâng cao về nghiệp vụ hòa giải, góp phần thực hiện chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo đó, chỉ tiêu “18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới tại Phụ lục I Quyết định số 318/QĐ-TTg được sửa đổi thành “18.4. Tiếp cận pháp luật” theo hướng chỉ lựa chọn một số tiêu chí của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg gắn với việc bảo đảm tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả, thực chất tại cơ sở phù hợp chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành Tư pháp để tránh trùng lắp với tiêu chí đánh giá của các bộ, ngành khác đã có trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, cụ thể:

– Tiêu chí 1. Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn;

– Tiêu chí 2. Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật;

– Tiêu chí 3. Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý.

Đối với Tiêu chí 16 “Tiếp cận pháp luật” thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao tại Phụ lục II Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025: Sửa đổi chỉ tiêu “16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận” thành “16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở” và sửa đổi chỉ tiêu “16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành” thành “16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành”.  Việc sửa đổi này để rõ hơn nội hàm của nội dung quy định và bảo đảm thống nhất cách hiểu trong triển khai thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện./.


image advertisement
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 1118
  • Trong tuần: 12 382
  • Tất cả: 183977