image banner
Hướng dẫn Hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018. Để việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL theo định kỳ bảo đảm tiến độ, chất lượng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích, yêu cầu của kế hoạch

a) Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trong toàn tỉnh kỳ 2014-2018;

Bảo đảm công bố đầy đủ các văn bản QPPL còn hiệu lực, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

b) Yêu cầu

Xác định cụ thể thời gian hoàn thành công việc; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch.

Hoạt động phối hợp tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản phải bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI HỆ THỐNG HÓA

  1. 1.     Đối tượng hệ thống hóa

          Đối tượng hệ thống hóa là văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã còn hiệu lực và văn bản QPPL được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018.

          2. Phạm vi văn bản hệ thống hóa

Phạm vi văn bản hệ thống hóa là tất cả các văn bản QPPL được ban hành đến hết ngày 31/12/2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả văn bản QPPL được ban hành nhưng đến hết 31/12/2018 chưa có hiệu lực) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hệ thống hóa kỳ 2014-2018

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2018.

2. Xây dựng kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018

          - Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

          - Cơ quan phối hợp: Cơ quan có liên quan.

          - Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2018.

          3. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018

          - Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

          - Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

          - Thời gian hoàn thành: Quý II, III/2018.

          4. Tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

          - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

          - Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2019.

5. Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố (UBND cấp huyện tổng hợp cả số liệu cấp xã).

          - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

          - Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2019.

6. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018

- Cơ quan thực hiện: Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

          - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

          - Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 01/3/2019.

          7. Phát hành Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

          - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

          - Thời gian hoàn thành: Quý II/2019.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và địa phương ban hành kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

          2. UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 của UBND cấp dưới theo quy định.

          3. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện kế hoạch: Các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã được giao trong dự toán ngân sách năm 2018 tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các nguồn khác theo quy định của pháp luật để triển khai Kế hoạch.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện theo nội dung đã được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Tải về

Kế hoạch số 65/KH-UBND

Phụ lục hướng dẫn


Tác giả: adminstp
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 246
  • Trong tuần: 3 300
  • Tất cả: 112270
Đăng nhập