image banner
Trình tự thực hiện thủ tục thi tuyển viên chức từ ngày 12/3/2024
Ngày 12/3/2024, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 168/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày ký thay thế Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Theo đó, về thủ tục thi tuyển viên chức: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và ĐVSNCL bảo đảm chi thường xuyên thì người đứng đầu ĐVSNCL thực hiện việc tuyển dụng viên chức.
Đối với ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSNCL do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì cơ quan có thẩm quyền quản lý ĐVSNCL thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu ĐVSNCL thực hiện.
Thủ tục xét tuyển viên chức: Đối với ĐVSNCL bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và ĐVSNCL bảo đảm chi thường xuyên thì người đứng đầu ĐVSNCL thực hiện việc tuyển dụng viên chức
Đối với ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSNCL do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì cơ quan có thẩm quyền quản lý ĐVSNCL thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu ĐVSNCL thực hiện.
Thủ tục tiếp nhận vào viên chức: Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức
Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP quy định rõ thủ tục thi tuyển viên chức gồm 7 bước.
Bước 1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
Cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 lần trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng sau: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng trải trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
Buớc 2. Nguời đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận
Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
Bước 3. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển
Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký đự tuyển do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng.
Trường hợp người dự tuyến không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
Bước 4: Tổ chức thi tuyển viên chức
Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông bán triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 1.
Thi tuyển viên chúc được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:
Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung bằng hinh thức trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung thi gồm 02 phần, phần I là kiến thức chung về pháp luật, phần II thi ngoại ngữ.
Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng lựa chọn một trong ba hình thức thi: Vấn đáp hoặc thực hành hoặc viết.
Trường hợp lựa chọn hình thức thi viết thì được lựa chọn một trong ba hình thức: Trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận.
Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Căn cứ vào nhu cầu và đặc thù của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định yêu cầu cao hơn về nội dung, hình thức, thời gian thi vòng 2 quy định tại khoản này.
Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức thi vòng 2 bằng hình thức thi viết thì việc chấm thi, phúc khảo thực hiện như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Không thực hiện việc phúc khảo đổi với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức vấn đáp hoặc thực hành.
Trường hợp tổ chức thi ngoại ngữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, nếu đạt kết quả thì được coi là đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ.
Bước 5. Công nhận và thông báo kết quả tuyển dụng viên chức
Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 theo quy định, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn và thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
Bước 6. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm: Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ.
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện từ hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyễn trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo,
Bước 7. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc
Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để biết, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến ĐVSNCL sử dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đồng ý gia hạn.

image advertisement
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 968
  • Trong tuần: 12 232
  • Tất cả: 183827