image banner
Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Căn cứ kết quả nhiệm vụ năm 2021 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 9/02/2022, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 122 -NQ/ĐU về nhiệm vụ công tác năm 2022.  

   Căn cứ kết quả nhiệm vụ năm 2021 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 9/02/2022, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 122 -NQ/ĐU về nhiệm vụ công tác năm 2022.

    Theo đó, Nghị quyết đề ra 7 nhóm mục tiêu, gồm: (1) 100% đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng hình thức phù hợp; 100% chi bộ trực thuộc tổ chức kiểm điểm việc làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của đảng viên tại các cuộc sinh hoạt chi bộ; (2) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó lựa chọn, xác định lĩnh vực trọng tâm là xây dựng văn bản QPPL và phổ biến giáo dục pháp luật để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; (3) Kết nạp ít nhất  01 đảng viên mới; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (4) Tổ chức kiểm tra, giám sát 30% chi bộ cơ sở; kiểm tra, giám sát (chuyên đề) ít nhất 15% đảng viên; (5) Công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” 95% trở lên, trong đó 15% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; (6) Phấn đấu tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; (7) Cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

    Để hoàn thành các mục tiêu trên, Nghị quyết đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và giao trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất. Cụ thể:

    Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy theo Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy về “đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022”.

     Thứ hai, xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát công tác văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

     Thứ ba, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 18/01/2022 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo”; thực hiện nghi thức chào cờ, ghi danh “Người tốt-Việc tốt”; xây dựng và biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

     Ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

     Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan về thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề và chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề mẫu tại 01 chi bộ; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện việc kiểm điểm từ 01 đến 02 đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

     Thứ năm, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành.

    Thứ sáu, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thi đua hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

     Thứ bảy, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

     Việc ban hành Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Sở Tư pháp nhằm đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tập trung nguồn lực và nâng cao vao trò, trách nhiệm của Đảng ủy, Ủy viên ban chấp hành, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể./.

Tác giả: Nguyễn Thị Hòa
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 204
  • Trong tuần: 3 258
  • Tất cả: 112228
Đăng nhập