image banner
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Điều 1. Chức năng

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có chức năng cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản và thực hiện các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt kế hoạch hoạt động hằng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản, thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các văn bản liên quan, chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá tài sản.

3. Ban hành Quy chế cuộc đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; tổ chức cuộc đấu giá theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng.

4. Xác định giá khởi điểm khi bán đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật Đấu giá tài sản theo ủy quyền của người có tài sản đấu giá.

5. Yêu cầu người có tài sản đấu giá cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá và giao tài sản, các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá; trường hợp được người có tài sản đấu giá giao bảo quản hoặc quản lý thì giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá. Thực hiện dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận.

6. Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; bồi thường thiệt hại khi thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật. Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự và Luật Đấu giá tài sản.

7. Nhận thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; quản lý, sử dụng thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản, chi phí dịch vụ và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập có thu.

8. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; phân công đấu giá viên hướng dẫn người tập sự hành nghề đấu giá.

9. Đề nghị Sở Tư pháp cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên; báo cáo danh sách đấu giá viên đang hành nghề, người tập sự hành nghề đấu giá tại đơn vị.

10. Lập Sổ theo dõi tài sản đấu giá, Sổ đăng ký đấu giá; báo cáo Sở Tư pháp về tổ chức, tình hình hoạt động hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

11. Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật.

12. Ký hợp đồng làm việc với viên chức; ký hợp đồng lao động với người lao động (nếu có) theo quy định. Trực tiếp quản lý, sử dụng và đánh giá viên chức, người lao động của Trung tâm theo phân cấp và quy định hiện hành.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở Tư pháp phân công.

Danh sách viên chức TT Dịch Vụ Đấu giá tài sản

***

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Mail

1

Ngô Lan Phương

Giám đốc

phuongnl.stp@backan.gov.vn

2

Hoàng Thị Nguyền

Phó Giám đốc

nguyenht.stp@backan.gov.vn

3

Lương Tiến Nhật

Chuyên viên nhatlt.stp@backan.gov.vn

4

Nông Thị Mơ

Kế toán mont.stp@backan.gov.vn

5

Hoàng Thị Thêu Chuyên viên theuht.stp@backan.gov.vn

 

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 573
  • Trong tuần: 3 403
  • Tất cả: 112013
Đăng nhập