image banner
Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

1. Lãnh đạo Sở:

Sở Tư pháp có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương:

a) Văn phòng Sở, cơ cấu tổ chức gồm: Chánh Văn phòng; Phó Chánh Văn phòng; công chức chuyên môn, nghiệp vụ; hỗ trợ, phục vụ và nhân viên (nếu có).

b) Thanh tra Sở, cơ cấu tổ chức gồm: Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên hoặc công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

c) Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

đ) Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Mỗi phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng phải đảm bảo số lượng biên chế công chức tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

a) Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.

b) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

c) Phòng Công chứng số 1.

d) Phòng Công chứng số II.

đ) Phòng Công chứng số III.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở thực hiện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định hiện hành khác có liên quan.

4. Số lượng cấp phó của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Sở Tư pháp được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

Xem chi tiết: Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh

Văn phòng Sở
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 284
  • Trong tuần: 3 338
  • Tất cả: 112308
Đăng nhập