image banner
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở

Điều 1. Chức năng

Văn phòng Sở là tổ chức hành chính thuộc Sở Tư pháp, chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện về tổ chức và hoạt động của Giám đốc Sở. Có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác: Tổng hợp; tổ chức cán bộ; thi đua - khen thưởng; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; văn thư lưu trữ; tài chính, hành chính quản trị.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Văn phòng Sở có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi, chức năng của Văn phòng, cụ thể:

1.1. Công tác tổng hợp:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm của Sở và theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

b) Tổ chức các Hội nghị giao ban theo quý, 6 tháng, 9 tháng và Hội nghị triển khai, tổng kết công tác hàng năm; thông báo kết luận của Hội nghị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung theo thông báo kết luận Hội nghị;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp cơ cở; thông báo kết luận kiểm tra và đôn đốc thực hiện kết luận kiểm tra.

1.2. Công tác tổ chức cán bộ:

a) Trình UBND tỉnh dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở; dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo quy định pháp luật;

b) Trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc Sở.

c) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra và Văn phòng thuộc Sở;

d) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc, các chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét, đánh giá, quản lý hồ sơ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định.

1.3. Công tác thi đua khen thưởng:

Xây dựng và theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch thi đua; hướng dẫn thực hiện các nội dung về thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động. Xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc và thi đua khối Nội chính; phối hợp thực hiện kiểm tra công tác thi đua theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Hội đồng thi đua - khen thưởng Sở Tư pháp.

1.4. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin:

a) Xây dựng và đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện các kế hoạch về công tác cải cách hành chính hàng năm của Sở. Thực hiện nhiệm vụ đầu mối cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở.

b) Xây dựng chính quyền điện tử; quản lý, vận hành mạng internet và Trang thông tin điện tử của Sở. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

c) Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Sở.

1.5. Công tác văn thư lưu trữ:

Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, quản lý con dấu, chữ ký số của cơ quan theo quy định; in sao tài liệu phục vụ hội nghị; cung cấp tài liệu, biểu mẫu hộ tịch cho Tư pháp cấp huyện, cấp xã theo quy định.

1.6. Công tác tài chính, hành chính quản trị:

a) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

c) Đề xuất kế hoạch bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa trụ sở; mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ công tác.

d) Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ cơ quan, trụ sở; phòng cháy chữa cháy theo quy định. Thực hiện vệ sinh cơ quan, đảm bảo cảnh quan, môi trường trụ sở cơ quan.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở phân công.

Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng Sở

 ***

STT Họ và Tên Chức vụ Địa chỉ mail
1 Trịnh Đức Minh
Chánh VP minhtd.stp@backan.gov.vn
2 Hoàng Trần Lệ Trang Phó Chánh Văn phòng tranghtl.stp@backan.gov.vn
3 Nông Thị Thanh Thủy Văn thư
thuyntt.stp@backan.gov.vn
4 Trần Thị Bích Phượng Kế toán phuongttb.stp@backan.gov.vn
5 Lăng Thị Mai
Chuyên viên
mailt.stp@backan.gov.vn
6 Nguyễn Trung Kiên Chuyên viên kiennt.stp@backan.gov.vn
7 Bùi Mạnh Hải Lái xe
8 Nông Trần Tuyển
Lái xe
9 Nguyễn Thị Tiệp Tạp vụ
10 Đồng Ích Khoa Bảo vệ


Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 569
  • Trong tuần: 3 399
  • Tất cả: 112009
Đăng nhập