image banner
Chức năng, nhiệm vụ phòng Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật.

Điều 1. Chức năng

Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật là tổ chức hành chính thuộc Sở Tư pháp, chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện về tổ chức và hoạt động của Giám đốc Sở. Có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị; dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; dự thảo các đề án, dự án, chương trình và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,theo dõi tình hình thi hành pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệttrong các lĩnh vực công tácthuộc phạm vi, chức năng tham mưu của phòng, cụ thể:

1.1. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:

a) Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi các chương trình, kế hoạch, đề án được ban hành;

b) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND cấp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật trên địa bàn theo quy định pháp luật;

đ) Theo dõi, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và các cơ quan, đơn vị khác theo quy định pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên tại địa phương theo quy định pháp luật.

g)Biên tập, xuất bản Bản tin Tư pháp Bắc Kạn; biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

1.2. Giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định pháp luật.

1.3. Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

a) Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; kiến nghị với UBND tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp;

d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

1.4. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định pháp luật;

b) Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

c) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp.

1.5. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

1.6. Giúp UBND tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác chuyên môn trong các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng tham mưu của phòng đối với Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở phân công.

 Danh sách công chức phòng Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật

 ***

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

1

Hoàng Trần Lệ Trang

PhóTrưởng phòng

tranghtl.stp@backan.gov.vn

2

Hà Thị Nhung

Chuyên viên

nhunght.stp@backan.gov.vn

3

Đinh Thị Điển

Chuyên viên diendt.stp@backan.gov.vn
4
5

 

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 465
  • Trong tuần: 3 295
  • Tất cả: 111905
Đăng nhập