image banner
Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023
Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 27/01/2023 của Sở Tư pháp về thực hiện công tác CCHC năm 2023; Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 01/6/2023 của Sở Tư pháp về thực hiện chuyển đổi số (CĐS) ngành Tư pháp Bắc Kạn năm 2023; Kế hoạch số 63/KH-STP ngày 08/8/2023 của Sở Tư pháp về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số năm 2023.

Trên cơ sở nội dung báo cáo của các đơn vị được kiểm tra, Đoàn Kiểm tra Sở Tư pháp thông báo kết quả kiểm tra công tác CCHC, chuyển đổi số năm 2023 đối với các đơn vị: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; các Phòng Công chứng số 1, số II, số III; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện

1.1. Công tác tổ chức và triển khai thực hiện.

Căn cứ Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Sở Tư pháp, trong năm, 06/06 phòng, đơn vị được kiểm tra đã chủ động tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại các Kế hoạch của Sở[1]; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tư pháp liên quan đến công tác CCHC, chuyển đổi số. Theo đó, lãnh đạo các đơn vị đã chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đề ra.

Công tác tuyên truyền CCHC được các đơn vị thực hiện thông qua Trang Thông tin điện tử của Sở, lồng ghép các cuộc họp, sinh hoạt Chi bộ, họp giao ban hàng tháng…

1.2. Công tác cải cách thủ tục hành chính

- Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC: Hồ sơ TTHC tại các đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC được cập nhật đầy đủ trên phần mềm một cửa, một cửa liên thông, 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Các phòng Công chứng và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã tích cực triển khai thực hiện, giải quyết TTHC “không chờ” góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đem lại sự hài lòng cho người dân và tổ chức.

- Việc thực hiện rà soát TTHC: Kịp thời phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện rà soát, đánh giá các TTHC thuộc lĩnh giải quyết đảm bảo hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao theo Kế hoạch rà soát TTHC của tỉnh.

- Tình hình tổ chức và hoạt động của bộ phận Một cửa: Các đơn vị tiếp nhận TTHC đều thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định; 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của đơn vị được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo về cơ sở vật chất, máy tính, máy in máy scan…. để đáp ứng nhu cầu tiếp công dân thực hiện TTHC.

- Các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết các TTHC theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh[2], đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả, đầy đủ thông tin, qua đó, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, cơ quan trong thực hiện TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí.

- Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: Các đơn vị đều đảm bảo niêm yết công khai 100% các TTHC, niêm yết thông tin, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức để người dân phản ánh, kiến nghị (nếu có) trong quá trình giải quyết TTHC. Đến thời điểm kiểm tra chưa có phản ánh, kiến nghị nào của công dân về tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu của công chức, viên chức Sở Tư pháp trong việc giải quyết TTHC.

- Việc triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC theo Kế hoạch: 05/05 phòng, đơn vị có TTHC đã chủ động triển khai thực hiện việc số hóa kết quả TTHC theo Kế hoạch của Sở[3]. Trong năm, Văn phòng Sở đã tiếp nhận, tổng hợp được 452 thông tin là hồ sơ kết quả TTHC còn hiệu lực đã được scan số hóa của các đơn vị gửi về.

Đối với việc số hóa thành phần, kết quả giải quyết TTHC theo Thông tư số 01/2023/TT-VPCP (có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2023) và theo chỉ đạo của UBND tỉnh[4]: Kể từ ngày 01/6/2023, các đơn vị đã thực hiện theo đúng quy định, hồ sơ tiếp nhận đều được scan/chụp và ký số của cán bộ tiếp nhận (100% cán bộ tại Bộ phận Một cửa đã được cấp và sử dụng chữ ký số cá nhân để thực hiện nhiệm vụ).

1.3. Cải cách chế độ công vụ

Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm triển khai, quán triệt đến CCVC chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh và thực hiện Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày  19/01/2022 của UBND tỉnh về Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Hiện nay, 100% CCVC tại các phòng, đơn vị được bố trí đúng vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, luôn chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được lãnh đạo giao.

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị không có CCVC bị xử lý kỷ luật hoặc vi phạm kỷ luật, kỷ cương công vụ và vi phạm các quy định của pháp luật.

1.4. Việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí

Các đơn vị sự nghiệp được thực hiện đúng quy định, đảm bảo theo tỷ lệ tự chủ tài chính được tỉnh giao tại Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, giai đoạn 2022-2026.

Các đơn vị sự nghiệp đều đã ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; quy chế bình công A, B, C thực hiện công khai tài chính phù hợp với hoạt động của từng đơn vị.

1.5. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành của đơn vị

Các phòng, đơn vị đã duy trì thường xuyên việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử để xử lý hồ sơ TTHC, phần mềm quản lý hồ sơ công việc và mail công vụ để phục vụ cho công việc; 05/05 đơn vị sự nghiệp đã sử dụng chữ ký số trong ban hành văn bản và để thực hiện giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

Các đơn vị cũng đã có sự đầu tư, mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin như máy scan, máy tính có cấu hình cao, cài đặt đầy đủ các phần mềm diệt virut (có bản quyền), đầu tư nâng cấp hệ thống đường truyền mạng, qua đó góp phần tích cực vào kết quả xây dựng chính quyền điện tử của Sở nói chung.

Phòng chuyên môn đã chủ động triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án: “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng thời, thực hiện tốt việc rà soát và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo các TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn được tích hợp kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

2. Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC, ứng dụng CNTT của các phòng, đơn vị còn một số hạn chế cần khắc phục, cụ thể:

a) Công tác cải cách hành chính

- Công tác tuyên truyền CCHC tại các đơn vị tuy đã được thực hiện, nhưng chưa phong phú, đa dạng, chủ yếu là lồng ghép tại các cuộc họp Chi bộ, họp hàng quý của đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp chưa thường xuyên trong việc đăng tin, bài về công tác CCHC, cải cách TTHC, chuyển đổi số trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

- Việc nghiên cứu, xây dựng sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác CCHC, cải cách TTHC và ứng dụng CNTT tại các đơn vị sự nghiệp chưa được quan tâm thực hiện. Trong năm, các đơn vị này chưa có mô hình/sáng kiến, giải pháp nào trong CCHC, cải cách TTHC và ứng dụng CNTT.

- Về rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC: Các đơn vị đã tiến hành rà soát, đánh giá TTHC nhưng số lượng TTHC để đề xuất, kiến nghị còn ít hoặc không có kiến nghị, đề xuất, có những đơn vị không đưa ra được các kiến nghị đơn giản hóa mang tính thiết thực để đề xuất thực hiện trên thực tế.

b. Về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin

- Việc sắp sếp hồ sơ, tài liệu tại một số phòng, đơn vị chưa thực sự khoa học, hợp lý, dẫn đến việc kiểm soát hồ sơ, tài liệu còn gặp nhiều khó khăn.

- Một số đơn vị sự nghiệp chưa triển khai, áp dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt đối với phí, lệ phí giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

- Mặc dù hồ sơ (bản giấy) được giải quyết đúng hạn, tuy nhiên, trên Phần mềm 1 cửa điện tử, một số đơn vị còn để xảy ra tình trạng quá hạn ở các bước xử lý nội bộ.

- Các đơn vị đã triển khai thực hiện việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, chưa kịp thời trong việc đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình ISO đối với những TTHC được UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung trong năm.

3. Các nội dung cần thực hiện để nâng cao chất lượng công tác CCHC

Để thực hiện tốt hơn các nội dung CCHC, chuyển đổi số trong thời gian tới, Lãnh đạo Sở yêu cầu các đơn vị được kiểm tra tập trung thực hiện những nội dung sau:

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng đến toàn thể CCVCNLĐ trong đơn vị thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh, của Sở Tư pháp.

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC, chuyển đổi số bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thường xuyên hơn nữa trong việc đăng tin, bài liên quan đến công tác CCHC, cải cách TTHC, chuyển đổi số trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

- Chủ động trong việc nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC đảm bảo phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết TTHC. Tiếp tục thực hiện tốt TTHC “không chờ”, thực hiện chứng thực bản sao điện tử... bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân, tổ chức hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ các nội dung được triển khai trên. Hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký tài khoản trên Dịch vụ công, thao tác thông thông tin, tải thành phần hồ sơ lên Trang Dịch vụ công…

- Tiếp tục thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo Kế hoạch của tỉnh và của Sở Tư pháp (giai đoạn 2020-2025), trong đo cần lưu ý thời gian thực hiện và thời gian gửi hồ sơ về Văn phòng Sở đảm bảo theo Kế hoạch số hóa được ban hành hàng năm.

- Quan tâm việc nghiên cứu mô hình, sáng kiến, giải pháp trong CCHC, cải cách TTHC và ứng dụng CNTT, đảm bảo các các đơn vị sự nghiệp đều có sáng kiến, giải pháp được áp dụng.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của phòng, đơn vị. Đối với các đơn vị sự nghiệp, cần nghiên cứu, xem xét để áp dụng việc thanh toán không dùng tiền mặt vào quá trình thu phí, lệ phí thực hiện TTHC và các giao dịch khác tại đơn vị (như tạo tài khoản Ngân hàng của đơn vị, tạo mã QR-code…) nhằm hạn chế việc thu tiền mặt, tăng cường thanh toán phí, lệ phí qua hình thức trực tuyến.

- Quan tâm duy trì, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình ISO đối với những TTHC đã được UBND tỉnh công bố theo quy định, đảm bảo 100% TTHC phải được áp dụng quy trình ISO đúng quy định.

- Đối với CCVC trực tiếp thực hiện các quy trình, các bước giải quyết TTHC trên Phần mềm 1 cửa điện tử cần lưu ý xử lý thao tác đảm bảo đúng quy trình, tránh xảy tình trạng quá hạn ở các bước xử lý nội bộ.

Trên đây là kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC, chuyển đổi số tại các phòng, đơn vị thuộc Sở trong năm 2023, Sở Tư pháp thông báo để các phòng, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.


[1] Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 27/01/2023 về thực hiện công tác CCHC năm 2023; Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 13/4/2023 về tuyên truyền công tác CCHC năm 2023; Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 12/01/2023 về hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2023; Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 10/02/2023 về truyền thông về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2023; Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 08/02/2023 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2023; Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 31/5/2023 về tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về TTHC và giải quyết TTHC năm 2023; Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 01/6/2023 về thực hiện Chuyển đổi số ngành Tư pháp Bắc Kạn năm 2023;  Kế hoạch số 79/KH-STP ngày 29/9/2023 về triển khai thực hiện Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

[2] Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; Công văn số 1178/UBND-NCPC ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

[3] Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 08/02/2023 về s hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp năm 2023.

[4] Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Văn bản số 3028/UBND-NCPC ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 3118/VPCP-KSTT ngày 04/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 555
  • Trong tuần: 3 385
  • Tất cả: 111995
Đăng nhập