image banner
Bắc Kạn sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 về công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, Đề án 06
Chiều 24/6/2024, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2024; sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 về công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính (CCHC), Đề án 06.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Cải cách hành chính, Đề án 06 tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố, doanh nghiệp viễn thông  và một số đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, giai đoạn 2021-2024 công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả tích cực. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đi vào nề nếp, các văn bản ban hành sát với thực tiễn địa phương. Thủ tục hành chính (TTHC) được kiểm soát chặt chẽ trước khi ban hành và thường xuyên rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa; việc giải quyết TTHC có nhiều chuyển biến tích cực, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đã góp phần công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được rà soát sắp xếp tinh gọn; công tác tinh giản biên chế được thực hiện thường xuyên theo quy định; vị trí việc làm các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thường xuyên được rà soát sắp xếp phù hợp với bản bản mô tả, khung năng lực theo quy định mới; công tác tuyển dụng công chức, viên chức bảo đảm khách quan, chặt chẽ, đúng quy định hiện hành.

Thực hiện cơ chế tự chủ về kinh phí, tài chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ động trong sử dụng kinh phí phục vụ công việc được giao; một số đơn vị thực hiện có hiệu quả đã góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Ban hành quy định về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước.

Việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số có chuyển biến tích cực. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được triển khai ngày càng đồng bộ, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu tạo thuận lợi cho người sử dụng và người dân, doanh nghiệp khai thác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ của chính quyền các cấp. Người dân, doanh nghiệp từng bước thay đổi thói quen và bước đầu sử dụng các ứng dụng số do các cơ quan nhà nước triển khai.

Riêng trong nửa đầu năm 2024, công tác chỉ đạo điều hành CCHC được tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt bằng việc ban hành các văn bản và tổ chức họp giao ban định kỳ. 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành 17 văn bản chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực CCHC trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục duy trì thực hiện mô hình “Ngày thứ hai không giấy và không dùng tiền mặt” tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; 08 mô hình “Ngày dịch vụ công trực tuyến”“Ngày không giấy hẹn” của 08 huyện, thành phố; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC theo hình thức "Không chờ”… Công tác thống kê, công bố TTHC và danh mục TTHC được tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên và kịp thời. 6 tháng đầu năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 58 Quyết định công bố với tổng số 574 TTHC được công bố. Các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện các nhiệm trong công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử chính quyền số và đạt những kết quả tích cực.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả công tác CCHC giai đoạn 2021 – 2024
và 6 tháng đầu năm 2024

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, qua đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của tỉnh, trong số 21 chỉ tiêu cơ bản về chuyển đổi số đã đề ra, tính đến thời điểm báo cáo, có 8 chỉ tiêu đạt/vượt kế hoạch đề ra; 5 chưa đạt và 8 chỉ tiêu chưa có số liệu cụ thể.

Lãnh đạo Sở TTTT báo cáo kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2024

Các chỉ tiêu có kết quả thực hiện tốt như: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến trên tổng số dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt 99,6 % (chỉ tiêu năm 2024 là 90%), Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đạt 100%; Tỷ lệ công tác báo cáo được thực hiện trên Hệ thống báo cáo của tỉnh và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm điều hành thông minh đạt 100%; Tỷ lệ học sinh, sinh viên có hồ sơ số về việc học tập cá nhân đạt 100% (chỉ tiêu năm 2024 là 90%); Tỷ lệ người dân có hồ sơ số về sức khỏe cá nhân đạt 98%... Hiện nay các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 đang được các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện.

Về Đề án 06, trong 6 tháng đầu năm 2024, nhận thức về triển khai thực hiện Đề án 06 của các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các cấp cơ bản có sự chuyển biến tích cực. UBND tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án 06, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Từ đầu năm 2024 đến nay, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả TTHC của toàn tỉnh đạt 83,4 % (có 45.681 hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính/54.708 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết). Trong tháng 6/2024, tỉnh Bắc Kạn đã được ghi nhận việc kết nối kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cổng DVC Quốc gia…

Lãnh đạo Công an tỉnh trao đổi về kết quả thực hiện Đề án 06

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (thay thế Bộ tiêu chí cũ); báo cáo kết quả tự đánh giá chỉ số chuyển đổi số năm 2023; dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá sâu kết quả thực hiện các nhiệm vụ về CCHC, chuyển đổi số tại từng đơn vị, địa phương và bàn giải khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06. Các ý kiến tập trung phân tích sâu về nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt thấp; khó khăn, vướng mắc trong việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả an sinh xã hội. Một số nguyên nhân được chỉ ra như: Người dân thiếu kỹ năng số, chưa hình thành thói quen sử dụng công nghệ số…; nhiều thôn bản chưa có điện, chưa được phủ sóng điện thoại dẫn đến những hạn chế trong thực hiện chuyển đổi số…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị cần tập trung rà soát lại các nhiệm vụ trên cả 03 lĩnh vực CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 để tập trung thực hiện đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Đối với nhiệm vụ CCHC, các cơ quan, đơn vị rà soát các nhiệm vụ cần thực hiện theo tiêu chí chấm điểm để nắm tiến độ triển khai kế hoạch khắc phục, đảm bảo việc nâng cao điểm số các chỉ số theo kế hoạch đề ra. Về chuyển đổi số, yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đề án được giao. Các xã khẩn trương thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn các tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả; phối hợp tổ chức cài đặt VNeID mức độ 2 cho người dân… Đối với Đề án 06, các sở, ngành, địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời tập trung khắc phục các tồn tại, “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai thực hiện./.

Thu Hiền


image advertisement
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 1198
  • Trong tuần: 12 462
  • Tất cả: 184057