image banner
Cải thiện điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và tăng cường thu hút vốn đầu tư vào địa phương.

Hội nghị gặp mặt, đối thoại các doanh nghiệp để lắng nghe những khó khăn và ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường đầu tư, công tác điều hành của chính quyền tỉnh Bắc Kạn

Để nâng cao và cải thiện chỉ số năng lực cấp tỉnh, Bắc Kạn đã ban hành và triển khai thực hiện: Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh uỷ về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Bắc Kạn; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 23/7/2019 thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”...

Bên cạnh đó, năm 2018, Bắc Kạn đã thành lập được Tổ công tác PCI của tỉnh do 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm Tổ trưởng. Tổ công tác PCI có trách nhiệm giúp UBND tỉnh nghiên cứu các giải pháp, xây dựng và cụ thể hóa Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016 - 2020” và cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Bắc Kạn; đồng thời đề xuất giải quyết những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện với UBND tỉnh để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Trong năm 2019, Bắc Kạn đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành; thành lập được Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; tăng tính liên thông, minh bạch, giảm bớt phiền hà, thời gian, công sức cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Một trong những giải pháp được tỉnh Bắc Kạn đặc biệt quan tâm thực hiện nhằm nâng cao chỉ số PCI đó chính là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thời gian qua, từ tỉnh đến cơ sở việc chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và thanh tra, kiểm tra thường xuyên được tiến hành. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định để người dân, doanh nghiệp bức xúc cũng được các cấp, ngành, địa phương quan tâm. Nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh đã công khai hòm thư góp ý và đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính là một trong những giải pháp được tỉnh Bắc Kạn đặc biệt quan tâm thực hiện nhằm nâng cao chỉ số PCI (Ảnh: Kiểm tra công vụ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng được chú trọng. Bắc Kạn đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh như: Triển khai, nhân rộng, đảm bảo kết nối liên thông hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các cơ quan khối Đảng, chính quyền và đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã, từ Trung ương đến địa phương; triển khai hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đến 100% Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn; cấp 4.106 tài khoản thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và tài khoản tổ chức phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các đơn vị; cấp 3.854 chứng thư số chuyên dùng tổ chức, cá nhân phục vụ hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử, thực hiện các giao dịch BHXH, thuế, kho bạc điện tử của các đơn vị....

Tuy nhiên, kết quả nâng cao chỉ số PCI của tỉnh đến nay vẫn chưa được như mong muốn. Trong nhiều năm qua, chỉ số PCI của Bắc Kạn thường đứng ở Top cuối trong 63 tỉnh thành phố. Năm 2018, Bắc Kạn đứng thứ 60 trong bảng xếp hạng PCI với tổng số 60,11 điểm, giảm 01 bậc so với năm 2017. Vì vậy, trên cơ sở đánh giá kết quả Chỉ số PCI các năm, đặt biệt là năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 12/6/2019 về tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao PCI, trong đó yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI trong các năm tiếp theo.

Hiện nay, Bắc Kạn đang tập trung rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính, các giấy phép, quy định không cần thiết, kiến nghị cắt giảm các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; vận hành hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; rà soát, sắp xếp lại vị trí của tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo phù hợp với chuyên môn; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết TTHC đối với người dân, doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp…

Tại Hội thảo chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 vừa được UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức ngày 19/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã yêu cầu: Toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức viên chức, cộng đồng doanh nghiệp về cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PCI đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các Sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm cải thiện các chỉ số thành phần liên quan đến ngành mình, trong đó chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân; tích cực nắm bắt, giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Kạn sẽ đứng ở vị trí các tỉnh có thứ hạng trung bình khá trong cải cách hành chính và chỉ số PCI./.Tác giả:Thu Cúc
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 314
  • Trong tuần: 3 368
  • Tất cả: 112338
Đăng nhập