Skip Ribbon Commands
Skip to main content


hững văn bản điều chỉnh việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động liên quan của doanh nghiệp khởi nghiệp

Xem tiếp


Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại, thông tin - truyền thông, xây dựng, đất đai, lao động

Xem tiếp

Sign In