Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/12/2017  )

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại, thông tin - truyền thông, xây dựng, đất đai, lao động.

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Tải về

I. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

1.

Quyết định

 Số 2835/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010

Về việc ban hành quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

Toàn bộ văn bản

2.

Quyết định

Số 1127/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

3.

Quyết định

Số 1744/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số: 1127/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

4.

Quyết định

 Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

5.

Quyết định

 Số 18/2015/QĐ-UBND ngày 06/10/2015

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

6.

Quyết định

 Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

Về việc ban hành Quy định về một số thủ tục rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

7.

Quyết định

 Số 15 /2016/QĐ-UBND ngày  24/6/2016

Về việc ban hành Quy chế chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên đại bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

II. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

 

1.

Nghị quyết

Số 11/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015

Về việc quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

2.

Chỉ thị

Số 24/1998/CT-UB

ngày 19/6/1998

Về việc triển khai thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

 Toàn bộ văn bản

III. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

1.

Quyết định

 Số 13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn.

Toàn bộ văn bản

2.

Quyết định

 Số 26/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015

Ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

 

1.

Quyết định

Số 1436/2013/QĐ-UBND

ngày 06/9/2013

Phê duyệt Quy chế phối hợp tổ chức và quản lý công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Toàn bộ văn bản

2.

Chỉ thị

Số 06/2005/CT-UBND ngày 25/04/2005

Về thực hiện Bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong các Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh

Toàn bộ văn bản

2.

Chỉ thị

Số 16/2009/CT-UBND ngày 21/12/2009

Về việc đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

1.

Nghị quyết

Số 11/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015

Về việc quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

2.

Nghị quyết

Số 44/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016

Về việc quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

3.

Nghị quyết

Số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017

Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020

Toàn bộ văn bản

4.

Quyết định

Số 2807/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định về loài cây mục đích và biện pháp cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

5.

Quyết định

Số 435/2010/QĐ-UBND ngày 12/3/2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác, kinh doanh và sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

6.

Quyết định

Số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016

Quyết định ban hành Quy định mức thu và thời hạn xác định, nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Toàn bộ văn bản

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 

1.Lĩnh vực đất đai

 

1.

Quyết định

Số 402/QĐ-UB ngày 28/8/1997

 

Về việc ban hành quy định của UBND tỉnh về đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp

Toàn bộ văn bản

2.

Quyết định

Số 1324/QĐ-UB ngày 04/11/1999

 

Về việc quy định thời điểm thực hiện miễn giảm tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp theo Nghị định số 20/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Toàn bộ văn bản

3.

Quyết định

Số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

Về việc ban hành quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

4.

Quyết định

Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

Về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

5.

Quyết định

Số 27/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Về việc ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

6.

Quyết định

Số 28/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

Về việc ban hành quy định về đăng ký, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

7.

Quyết định

Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015

Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Toàn bộ văn bản

8.

Chỉ thị 

Số 09/2002/CT-UBND ngày 31/5/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh

Toàn bộ văn bản

  1. 2.      Lĩnh vực Bảo vệ môi trường

 

1.

Quyết định

Số 435/2005/QĐ-UB ngày 21/3/2005

Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn công trình lân cận và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng công trình mới

Toàn bộ văn bản

2.

Chỉ thị 

Số 05/2015/CT-UBND ngày 24/4/2015

Về việc triển khai Luật Bảo vệ môi trường

Toàn bộ văn bản

3.

Quyết định

Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016

Ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

  1. 3.      Lĩnh vực tài nguyên nước

 

1.

Quyết định

Số 09/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

2.

Chỉ thị

Số 13/2007/CT-UBND ngày 18/7/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

  1. 4.      Lĩnh vực khoáng sản

 

1.

Quyết định

Số 2309/2006/QĐ-UBND

ngày 17/11/2006

Về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

2.

Quyết định

Số  2156/2009/QĐ-UBND

ngày 10/7/2009

Về việc ban hành Quy định bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Toàn bộ văn bản

3.

Quyết định

Số 947/2010/QĐ-UBND

ngày 10/5/2010

Về việc ban hành định mức kinh phí chi bảo đảm cho công tác quản lý tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ và tịch thu khi tham gia hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

4.

Quyết định

Số 1206/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013

Về việc ban hành biểu giá tính thuế tài nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

 

5.

Quyết định

Số 556/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013

Về việc ban hành quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

6.

Chỉ thị

Số 07/2009/CT-UBND ngày 28/4/2009

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

  1. 5.      Lĩnh vực đo đạc bản đồ

 

1.

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017

Về việc quy định thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

VII. LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

 

1.

Quyết định

Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014

Ban hành Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

* VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1.

Nghị quyết

Số 16/2001/NQ-HĐNDKVI ngày 11/01/2011

Nghị quyết về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản cho huyện, thị xã trong tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

2

Nghị quyết

Số 17/2004/NQ-HĐND ngày 05/8/2004

Nghị quyết thông qua quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

Toàn bộ văn bản

3

Nghị quyết

Số 18/2004/NQ-HĐND ngày 05/8/2004

Nghị quyết về thông qua điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung thị xã Bắc Kạn giai đoạn từ năm 2004 đến 2020

Toàn bộ văn bản

4

Nghị quyết

Số 01/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007

Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm đề án phân cấp tổ chức quản lý bảo dưỡng hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

5

Nghị quyết

Số 19/2009/NQ-HĐND ngày 05/10/2009

Nghị quyết về việc đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh độ dài một số đường thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

* VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UY BAN NHÂN DÂN

1. Lĩnh vực quy hoạch

1.

Quyết định

106/QĐ-UB ngày 3/4/1997

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chung thị xã Bắc Kạn đến năm 2020

Toàn bộ văn bản

2.

Quyết định

1581/2008/QĐ-UB ngày 25/8/2008

Quyết định về việc quy định về cấp phép xây dựng cho các trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị

Toàn bộ văn bản

3.

Chỉ thị

03/2005/CT-UBND ngày 24/1/2005

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch thị xã Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

2. Lĩnh vực quản lý xây dựng

1

Quyết định

953/2002/QĐ-UB ngày 11/6/2002

Quyết định về việc quy định về phân giao nhiệm vụ cho các ngành các cấp chính quyền trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

2.

Quyết định

134/2004/QĐ-UB ngày 03/2/2004

Quyết định về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cho UBND thị xã Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

3.

Quyết định

Số 435/2005/QĐ-UB ngày 21/3/2005

Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn công trình lân cận và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng công trình mới

Toàn bộ văn bản

4.

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016

Ban hành quy định phân cấp về quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

5.

Chỉ thị

12/CT-UBND ngày 30/7/2009

Chỉ thị về việc chấn chỉnh các hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

6.

Chỉ thị

17/CT-UBND ngày 30/12/2009

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh

Toàn bộ văn bản

7.

Chỉ thị

Số 18/2010/CT-UBND ngày 27/10/2010

Chỉ thị về việc tăng cường chất lượng và hiệu quả trong hoạt động khảo sát xây dựng công trình.

Toàn bộ văn bản

8.

Chỉ thị

Số 17/CT-UBND  ngày 27/9/2011

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Toàn bộ văn bản

3. Lĩnh vực kinh tế xây dựng

1.

Quyết định

Số 817/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012

Quyết định Ban hành quy định về hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

2.

Quyết định

2488/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

3.

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017

Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

4.

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

Quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

4. Lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản

1.

Quyết định

1852/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011

Quy định về cơ chế chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

2.

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày  02/10/2014

Về việc ban hành Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

  1. 5.      Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng

1.

Quyết định

Số 3514/2009/QĐ-UBND ngày 16/11/2009

Quyết định quy định trách nhiệm quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

2.

Quyết định

3524/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009

V/v phê duyệt đề án xây dựng mô hình xã hội hóa công tác quản lý vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

3.

Quyết định

775/2010/QĐ-UBND ngày 14/4/2010

Quy định phân công phân cấp quản lý khai thác sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

4.

Quyết định

1569/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010

Ban hành quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

5.

Quyết định

2535/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010

V/v quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

6.

Quyết định

Số 813/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011

Quyết định về việc Quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

7.

Quyết định

1383/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

V/v ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

8.

Quyết định

Số 825/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012

Quyết định quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

Toàn bộ văn bản

9.

Quyết định

1034/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012

V/v quy định về quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

10.

Quyết định

Số 1320/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012

Quyết định về việc quy định về phân cấp quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

11.

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015

Về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý cho các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn

Toàn bộ văn bản

12.

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

 

  1. 6.      Lĩnh vực khác

1.

Quyết định

Số 775/2010/QĐ-UBND ngày 14/4/2010

Quyết định về việc quy định phân công, phân cấp quản lý khai thác sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản 

2.

Quyết định

Số 2535/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010

Quyết định về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

3.

Quyết định

Số 1016/2013/QĐ-UBND ngày 02/7/2013

Quyết định ban hành quy chế quản lý thoát nước và xử lý nước thải đô thị

Toàn bộ văn bản

4.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Về việc quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn bộ văn bản

Tổng số4: 79 văn bản

 

 

 

_______________

1 Tên cơ quan rà soát, hệ thống hóa văn bản.

2 Tên danh mục có thể thay đổi căn cứ vào mục đích, phạm vi, đối tượng hệ thống hóa văn bản, tổng rà soát văn bản hay rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.

3 Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”.

4 Tổng số văn bản còn hiệu lực, gồm cả văn bản chưa có hiệu lực và văn bản hết hiệu lực một phần.

 

Tác giả:  adminstp
Nguồn:  Phòng QLXLVPHC&TDTHPL - Sở Tư pháp

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang