Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ báo cáo thống kê Tư pháp ban hành tại Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh.

( Cập nhật lúc: 06/09/2019  )

     Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2019, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ báo cáo thống kê Tư pháp ban hành tại Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh.

     Để nội dung dự thảo văn bản được hoàn thiện, phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với nội dung của dự thảo Quyết định (dự thảo Quyết định gửi kèm theo công văn này).

     Các đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/10/2019 để Sở Tư pháp tổng hợp, hoàn thiện nội dung trình UBND tỉnh theo quy định./.

     Tải về:

     1. Dự thảo Quyết định

     2. Phụ lục VII

     3. Danh mục biểu mẫu

     4. Gợi ý nội dung tham gia ý kiến

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In