Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 03/03/2016  )

Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Nội dung văn bản

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng HCTP - Sở Tư pháp

Tin bài mới:


Sign In