Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BTP

( Cập nhật lúc: 10/08/2018  )

        Thực hiện Văn bản số 2851/BTP-KHTC ngày 03/8/2018 của Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

        Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, các Tổ chức Bổ trợ tư pháp tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư. Toàn văn Dự thảo Thông tư (gồm phần Dự thảo Thông tư, hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê và các phụ lục kèm theo Dự thảo) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ http://sotuphap.backan.gov.vn, mục Tham gia ý kiến dự thảo văn bản QPPL.

       Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở), đồng thời gửi bản điện tử đến địa chỉ vanphong.stp@backan.gov.vn trước ngày 17/8/2018 để tổng hợp gửi Bộ Tư pháp đảm bảo thời gian quy định.

       Với nội dung trên, đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, các Tổ chức Bổ trợ tư pháp khẩn trương triển khai thực hiện./.

Tải về file đính kèm

1. Dự thảo Thông tư

2. Phụ lục 1

3. Phụ lục 2

4. Số lượng biểu mẫu

5. Tổng hợp báo cáo tiếp thu ý kiến

6. Danh mục biểu mẫu

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 
Sign In