Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Dự thảo lấy ý kiến: "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp"

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2019, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ báo cáo thống kê Tư pháp ban hành tại Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 2851/BTP-KHTC ngày 03/8/2018 của Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Xem tiếp


Trong những năm qua, hoạt động luật sư ở nước ta nói chung cũng như trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói riêng đã được quan tâm xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện hoạt động. Hoạt động nghề nghiệp của luật sư có vai trò vô cùng quan trong trong công cuộc cải cách tư pháp, không những góp phần tích cực trong việc bảo vệ công lý, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp và các tổ chức mà còn là yếu tố góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương; vì vậy, vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội ngày càng được đề cao.

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang