Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Dự thảo lấy ý kiến: "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp"

Xem tiếp


Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT ngày 08 tháng 4 năm 2021 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

Xem tiếp


Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.

Xem tiếp


Ngày 20 tháng 01 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

Xem tiếp


Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BTP quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 02 năm 2021 và thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2019, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ báo cáo thống kê Tư pháp ban hành tại Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 2851/BTP-KHTC ngày 03/8/2018 của Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Xem tiếp


Trong những năm qua, hoạt động luật sư ở nước ta nói chung cũng như trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói riêng đã được quan tâm xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện hoạt động. Hoạt động nghề nghiệp của luật sư có vai trò vô cùng quan trong trong công cuộc cải cách tư pháp, không những góp phần tích cực trong việc bảo vệ công lý, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp và các tổ chức mà còn là yếu tố góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương; vì vậy, vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội ngày càng được đề cao.

Xem tiếp

12
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang