Skip Ribbon Commands
Skip to main content


DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Xem tiếp


Ngày 19/02/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 11/02/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-STP ngày 05/02/2020, về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn; theo đó, đã xác định rõ từng nhiệm vụ, thời gian, trách nhiệm đối với Phòng phối hợp công tác cũng như đơn vị tham mưu thực hiện.

Xem tiếp


Ngày 05/11/2019, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đã ban hành văn bản số 244/TANDTC-PC về việc thi hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC.

Xem tiếp


Thông báo lựa chọn tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL năm 2019

Xem tiếp


Ngày 20/02/2019, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch hoạt động số 56/KH- HĐPH. Với mục tiêu là nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hành chính, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng

Xem tiếp


Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 10 và khoản 2 Điều 17 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện rà soát và tổng hợp danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 3040/QĐ-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019, ngày 13/02/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp

1234
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang