Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật lúc: 17/03/2023  )

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp

 với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023

         

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16/6/2020;   

Căn cứ Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện các chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023 (viết tắt là Chương trình đối thoại), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua đối thoại để nắm bắt tình hình, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên.

- Nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên được tiếp cận và thực hiện tốt những chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ học tập, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thành niên; giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên.

- Tạo điều kiện để thanh niên đề xuất ý kiến liên quan đến việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giúp thanh niên nâng cao nhận thức và hành động về vai trò, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu

- Nội dung đối thoại phải sát thực tế, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình.

- Việc tổ chức Chương trình đối thoại phải hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa và đảm bảo nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023

1.1. Chủ đề đối thoại: Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

1.2. Nội dung, chương trình đối thoại:

a) Chương trình phóng sự với thời lượng 20 phút.

- Khái quát thanh niên Bắc Kạn, khái quát về khởi nghiệp, lập nghiệp, việc làm, vai trò, trách nhiệm, khát vọng của thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội; trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp,  lập nghiệp, việc làm.

- Thanh niên đề xuất với Lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng thời góp ý đối với những bất cập trong thực hiện chương trình hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian qua và hiến kế với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên đóng góp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Thông tin đến thanh niên về:

- Lao động, việc làm, chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên[1];

- Các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh;

- Tình hình phát triển sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp; các mô hình sản phẩm OCOP...

c) Đối thoại với thanh niên:

- Thanh niên trao đổi các ý kiến, kiến nghị về lao động, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội.

- Giải đáp các ý kiến, kiến nghị của thanh niên.

1.3. Hình thức đối thoại: Tổ chức Chương trình đối thoại trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh, 08 điểm cầu cấp huyện và 108 điểm cầu cấp xã.

1.4. Thời gian đối thoại: Trong quý III/2023 (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau). 

1.5. Thành phần tham dự:

a) Chủ trì đối thoại: Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan; đại diện lực lượng thanh niên công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên học sinh, sinh viên; tấm gương thanh niên tiêu biểu,… tại các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

2. Đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp huyện với thanh niên năm 2023

2.1. Chủ đề đối thoại:

UBND cấp huyện phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên cùng cấp và các cơ quan liên quan lựa chọn chủ đề phù hợp với tình hình, đặc điểm thanh niên ở địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội (như về khởi nghiệp, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải cách hành chính,...).

2.2. Nội dung đối thoại:

a) Trao đổi các thông tin về thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên;

b) Trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên;

c) Làm rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên theo Luật Thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

d) Tiếp thu, giải đáp những đề xuất, kiến nghị của thanh niên.

2.3. Hình thức đối thoại: Tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

2.4. Thời gian đối thoại: Thời gian đối thoại: Trong quý II/2023.

2.5. Thành phần:

a) Chủ trì đối thoại: Chủ tịch UBND cấp huyện;

b) Đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan; đại diện lực lượng thanh niên công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên học sinh, sinh viên; tấm gương tiêu biểu của thanh niên,… trên địa bàn quản lý.

3. Đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp xã với thanh niên năm 2023

3.1. Chủ đề đối thoại:

UBND cấp xã phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên cùng cấp lựa chọn chủ đề phù hợp với tình hình đặc điểm thanh niên ở địa phương gắn với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, về khởi nghiệp, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn.

3.2. Nội dung đối thoại:

a) Trao đổi các thông tin về thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên;

b) Trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên;

c) Làm rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên theo Luật Thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

d) Tiếp thu, giải đáp những đề xuất, kiến nghị của thanh niên.

3.3. Hình thức đối thoại: Đối thoại trực tiếp

3.4. Thời gian đối thoại: Trong quý II/2023.

3.5. Thành phần:

a) Chủ trì đối thoại: Chủ tịch UBND cấp xã;

b) Đại diện Đảng ủy, HĐND cấp xã; các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, công chức cấp xã có liên quan, đại diện lực lượng thanh niên công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên học sinh, sinh viên; tấm gương tiêu biểu của thanh niên,… trên địa bàn quản lý.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023 được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định.

2. Kinh phí tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023 tại điểm cầu tỉnh được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước đã được UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Tỉnh đoàn Bắc Kạn

1.1. Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của đơn vị về Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên năm 2023; chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của thanh niên; phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng nội dung chi tiết kịch bản chương trình đối thoại cấp tỉnh; chuẩn bị các nội dung thông tin về các hoạt động của Đoàn trong nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho thanh niên; trả lời những nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị và phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ khác.

1.2. Lựa chọn, phân bổ số lượng, triệu tập đoàn viên thanh niên tham dự chương trình đối thoại cấp tỉnh.

1.3. Chỉ đạo các huyện, thành đoàn và tổ chức Đoàn trực thuộc phổ biến, định hướng cho thanh niên bám sát chủ đề đối thoại cấp tỉnh năm 2023 để kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh nội dung đảm bảo trọng tâm, đúng chủ đề.

1.4. Căn cứ tình hình thực tiễn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân tổ chức đối thoại với thanh niên theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Sở Nội vụ

2.1. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng kịch bản nội dung chi tiết chương trình đối thoại với thanh niên cấp tỉnh; nội dung bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh; thông báo của UBND tỉnh kết luận nội dung đối thoại cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Thanh niên; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chương trình đối thoại.

2.2. Đề xuất, tham mưu tổng hợp các nội dung theo nhóm vấn đề gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan để trả lời theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị tại chương trình đối thoại cấp tỉnh.

2.3. Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã với thanh niên trên địa bàn tỉnh.

3. Văn phòng UBND tỉnh

3.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện về đường truyền, hội trường, lễ tân... để tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023.

3.2. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023 theo quy định.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

4.1. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nội dung, trong đó cung cấp các thông tin, số liệu về lao động, việc làm, giảm nghèo phục vụ cho việc xây dựng phóng sự “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

4.2. Thông tin đến thanh niên về lao động, việc làm, chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho thanh niên; đồng thời, giải đáp những nội dung, kiến nghị của thanh niên thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tại buổi đối thoại.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cung cấp thông tin về các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020-2030; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023-2027 để xây dựng phóng sự “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; thông tin cho thanh niên tại buổi đối thoại và giải đáp những nội dung, kiến nghị của thanh niên thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chuẩn bị các nội dung, thông tin về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để thông tin đến thanh niên tại buổi đối thoại. Giải đáp những nội dung, kiến nghị của thanh niên thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Cung cấp các nội dung, thông tin, số liệu về chuyển đổi số, thương mại điện tử; các giải pháp hỗ trợ tiếp cận công nghệ số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, thương mại điện tử. Giải đáp những nội dung, kiến nghị của thanh niên thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

8. Sở Tài chính

Đảo đảm kinh phí tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch tỉnh với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023 theo quy định.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phóng sự theo chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

10. Các sở, ban, ngành, đoàn thể

10.1. Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của đơn vị về Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên năm 2023.  

10.2. Phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để trực tiếp trao đổi với thanh niên tại hội nghị khi chủ trì hội nghị yêu cầu; đồng thời gửi nội dung dự kiến trao đổi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh sau khi tổng hợp các kiến nghị của thanh niên.

11. UBND các huyện, thành phố

11.1. Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử và các bản tin của đơn vị về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên năm 2023.

11.2. Đối với Chương trình đối thoại cấp tỉnh:

Chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện tại điểm cầu trực tuyến cấp huyện; chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với huyện, Thành đoàn định hướng, hướng dẫn và tiếp nhận các ý kiến, đề xuất của thanh niên gửi Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổng hợp chung.

11.3. Đối với Chương trình đối thoại cấp huyện, cấp xã:

a) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại với thanh niên theo quy định.

b) Đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại thanh niên thuộc phạm vi quản lý.

c) Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ (lồng ghép với báo cáo kết quả công tác thanh niên năm 2023) để tổng hợp chung.

Với nội dung trên, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung tại kế hoạch này. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.   [1] Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm (được sửa đổi bởi Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019)…

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 

Tin bài mới:


THÔNG BÁO ĐIỂM THI Kỳ tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2022 (Vòng 2)(14/03/2023)

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2023(14/03/2023)

Sở Tư pháp Bắc Kạn thăm và tặng quà nhân thân liệt sỹ, thương binh và nhân thân CBCCVC nhân ngày thương binh - liệt sỹ 27/7(29/07/2015)

Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và phong trào thi đua đợt 1 năm 2015(23/07/2015)

Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi viết "Tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"(23/07/2015)

Họp Ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi viêt "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh"(10/07/2015)

Sở Tư pháp Bắc Kạn kiểm tra công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2015(18/06/2015)

Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”(12/06/2015)

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác kiểm soát kiểm soát TTHC tại tỉnh Bắc Kạn(12/06/2015)

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch, nuôi con nuôi và thực hiện liên thông các thủ tục hành chính(28/05/2015)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang