Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

( Cập nhật lúc: 02/04/2021  )

     Để đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016- 2020 và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 -2020, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

     Ngày 31/3/2021, UBND tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Hội thảo do đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo gồm có đại diện Vụ Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ; Đại diện Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; Lãnh đạo các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

 

     Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Long Hải  - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh nhận định, trong những năm qua công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm, được doanh nghiệp, người dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ.  Việc giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Điểm số PCI tăng qua các năm, một số chỉ số thành phần được cải thiện. Tỉnh đã từng bước xây dựng được môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; chất lượng quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên, tuy nhiên cũng có nhiều khó khăn, hạn chế cần tập trung đẩy mạnh trong giai đoạn tới.

    Tại hội thảo đã ghi nhận gần 20 ý kiến của các đơn vị và doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

     Phát biểu bế mạc hội thảo đồng chí Nguyễn Long Hải chỉ đạo các đơn vị   chủ động và tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời, trong thời gian tới tỉnh sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo động lực phát triển doanh nghiệp, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tác giả:  Hà Nhung
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang