Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021

( Cập nhật lúc: 27/01/2021  )

     Ngày 20/01/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2021. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các thành viên và Ban Thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố.

 

     Hội nghị đã thông qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

     Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nhưng cũng là năm phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai và dịch bệnh Covid - 19, đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, trong đó, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh cũng bị tác động và ảnh hưởng. Song song với việc: Vừa triển khai những nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch PBGDPL mà UBND tỉnh đề ra từ đầu năm, đảm bảo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch; hoạt động tuyên truyền những quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh cũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương ưu tiên tăng cường, đẩy mạnh. Vừa phải xử lý thêm nhiều hoạt động phát sinh, đó là đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đòi hỏi các cấp, ngành cùng chung tay, tích cực, chủ động sáng tạo, đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện. Nhiều giải pháp đổi mới đã được triển khai đem lại nhiều kết quả tích cực như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và hội nghị bằng hình thức trực tuyến; thay đổi phương thức kiểm tra trực tiếp sang kiểm tra qua tài liệu, hồ sơ; biên soạn và kịp thời cấp phát nhiều tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, phương tiện truyền thông.

     Trong năm, toàn tỉnh tổ chức được 6.027 cuộc truyên truyền miệng cho 312.158 lượt người nghe; tổ chức 102 cuộc thi với 22.779 lượt người dự thi; tiếp nhận 685 vụ, việc hòa giải ở cơ sở, trong đó, tỷ lệ vụ, việc hòa giải thành chiếm 78,6%.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động, những hạn chế, nguyên nhân tồn tại và đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác PBGDPL, như: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, chú trọng tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng xã hội, để công tác PBGDPL nói chung và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh nói riêng tiếp tục tạo sự chuyển biến mới, tích cực, hiệu quả góp phần đưa pháp luật đến với cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang