Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/12/2020  )

      Nhằm thực hiện một số giải pháp cơ bản đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, hướng đến mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật. Ngày 26/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022”, nhằm cụ thể hóa một bước quy định của Hiến pháp 2013 và văn bản pháp luật khác về tổ chức thi hành pháp luật.

 

      Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tổ chức thi hành pháp luật (TCTHPL), thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật cũng như việc thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương. Để triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác TCTHPL, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 28/6/2018 về thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Kế hoạch đề ra các phương án, giải pháp để bảo đảm thực hiện các nhóm nhiệm vụ được giao. Qua đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền được tăng cường, từng cá nhân, tổ chức, đơn vị đã nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật. Các hoạt động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh như sau:

      Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

      Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, hàng năm trên cơ sở kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương đều ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện; sau hoạt động  TDTHTHPL đều ban hành văn bản chỉ đạo, cụ thể như: ban hành các văn bản chỉ đạo sau hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 5628/UBND-NCPC ngày 08/10/2019; Văn bản số 7339/UBND-NCPC ngày 09/12/2020); chỉ đạo tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19 (Công văn số 1495/UBND-NCPC ngày 24/3/2020).

      Đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

      Để thực hiện đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức triển khai thi hành pháp luật ngay sau khi các văn bản Luật được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp; các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng được ban hành, cụ thể như: Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 14/8/2018 về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 khóa XIV; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 29/01/2019 về triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6; Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 05/8/2019 về triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7; Kế hoạch số 756/KH-UBND ngày 31/12/2019 về triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8; Kế hoạch số 491/KH-UBND ngày 17/8/2020 về triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9. Thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh, hàng năm Hội đồng PBGDPL tỉnh đã thường xuyên tổ chức các Hội nghị để phổ biến các văn bản pháp luật mới. Trên cơ cở chỉ đạo của UBND tỉnh các ngành, các cấp cũng đã hướng dẫn, triển khai các văn bản đến cán bộ công chức, việc chức thuộc ngành, địa phương quản lý.

      Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật

      Chú trọng hoạt động xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. Các văn bản QPPL được đơn vị chủ trì soạn thảo xây dựng, trình ban hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản QPPL, đáp ứng được tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. UBND tỉnh ban hành các văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL, cụ thể: Kế hoạch số 743/KH-UBND ngày 27/12/2019 về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và pháp chế năm 2020; Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 về việc công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019; các báo cáo kết quả kiểm tra văn bản QPPL năm 2020. Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành, Sở Tư pháp đã hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch đặt ra.

      Tăng cường hoạt động điều tra, khảo sát: Hàng năm, các địa phương, đơn vị thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong thi hành pháp luật, như: Năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 20/4/2018 về điều tra, khảo sát và thu thập thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh và giao Sở Tư pháp tham mưu thực hiện. Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát đã có Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và thu thập thông tin số 329/BC-STP ngày 21/9/2018 với trên 20 ý kiến, kiến nghị hoàn thiện pháp luật; Năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 13/3/2019 về điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về TDTHTHPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở khảo sát, đã tổng hợp và thể hiện tại Báo cáo tổng thuật số 325/BC-STP ngày 04/9/2019 với gần 15  ý kiến, kiến nghị hoàn thiện pháp luật; Năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2020. Trên cơ sở khảo sát, đã tổng hợp và thể hiện tại Báo cáo tổng thuật số 393/BC-STP ngày 07/10/2020 về kết quả điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về TDTHTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2020, với trên 10 ý kiến, kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

      Gắn hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật với  hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Để tiếp nhận phản ánh kiến nghị cũng như nâng cao hiệu quả của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh gắn hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật với  hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, như: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp liên ngành số 385/CTPH-STP-STNMT-HHDN ngày 11/3/2020 về thực hiện các hoạt động về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc thực hiện chương trình phối hợp đã nắm bắt được nguyện vọng, kiến nghị đề xuất của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, giúp các đơn vị quản lý nhà nước thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

       Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

      Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành các kế hoạch về rà soát, kiểm tra liên ngành TDTHPL để nắm bắt thực tiễn thi hành pháp luật tại các địa phương, đơn vị và giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu thực hiện, như: Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra tại Chi cục Kiểm lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Bắc Kạn, huyện Ba Bể, huyện Chợ Mới, huyện Chợ Đồn, huyện Ngân Sơn, huyện Pác Nặm, một số UBND cấp xã; một số doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Kạn, Công ty Điện lực tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; các Sở, ngành, địa phương thông qua hoạt động quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực cụ thể đã tổ chức kiển tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân. Thông qua công tác kiển tra, thanh tra kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị đảm bảo việc thi hành pháp luật đầy đủ, kịp thời.

      Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi hành pháp luật

      Qua gần 03 năm triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, các đơn vị đều đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, lưu trữ dữ liệu về tình hình thi hành pháp luật nói chung và báo cáo tình hình thi hành pháp luật nói riêng nhằm đảm bảo nguồn dữ liệu đa dạng, đầy đủ, sẵn có, mang tính tích hợp, giảm gánh nặng xây dựng các báo cáo tình hình thi hành pháp luật. Hiện nay, các sở, ngành, địa phương đều đã sử phần mềm quản lý hồ sơ công việc nói chung của tỉnh để trao đổi, báo cáo về hoạt động tổ chức thi hành pháp luật; 100% các văn bản pháp luật mới đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh và của các Sở, ngành, địa phương (theo lĩnh vực quản lý nhà nước) để việc tổ chức, cá nhân tiếp cận khi có nhu cầu; rà soát, xây dựng và đăng tải hệ dữ liệu văn bản QPPL theo lĩnh vực theo dõi THPL trọng tâm từng năm lên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp (trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, lĩnh vực bảo vệ môi trường, lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động); đăng tải kịp thời văn bản QPPL do chính quyền địa phương ban hành lên Cơ sở dữ liệu văn bản QPPL quốc gia.

      Bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật

      Quan tâm bố trí người để thực hiện nhiệm vụ pháp chế nói chung và công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng tại các Sở, ngành, địa phương; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật cho người làm công tác pháp chế; Phòng Tư pháp và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch. Tại các Sở, ngành chuyên môn đã giao cho bộ phận pháp chế, thanh tra, hoặc văn phòng tham mưu về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tại cơ sở (cấp xã), hiện nay 108 xã, phường, thị trấn giao công chức tư pháp – hộ tịch phụ trách công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Hàng năm đều thực hiện các nội dung về tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội dung công tác tập huấn đã dựa trên các lĩnh vực nổi bật cần được theo dõi tại địa phương, đặc biệt là những vấn đề thực tiễn phát sinh gắn với công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn, bổ sung, trang bị thêm các quy định pháp luật cho các đối tượng tham gia tập huấn, nhằm tham mưu tốt hơn nội dung này tại địa phương.

      Như vậy, với các hoạt động nói trên việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được thực hiện khá bài bản, có nhiều thuận lợi và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, việc thực hiện theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Chưa có khung pháp lý cụ thể trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; Nguồn lực đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn hạn chế: Nhân lực để thực hiện công tác này chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao, kinh phí chưa được đảm bảo; Một số địa phương thực hiện báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn...

      Thời gian tới để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương thì cần thiết phải thực hiện: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với việc triển khai thực hiện "Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật", giai đoạn 2018 - 2022. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản, những quy định quan trọng của các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân; Tổ chức các lớp tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia vào công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Tác giả:  Triệu Hiền
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2021(25/12/2020)

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 và trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng(18/12/2020)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương(16/12/2020)

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020(11/12/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật mới(03/12/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”(18/11/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tổng kết trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/11/2020)

Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp đánh giá, xét giải Cuộc thi (05/11/2020)

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới; tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở(02/11/2020)

Tổ chức tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính trong thực thi pháp luật về lâm nghiệp đối với lực lượng Kiểm lâm năm 2020(23/10/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang