Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023

( Cập nhật lúc: 04/05/2023  )

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023

 
   

 

 

BAN TỔ CHỨC

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ 3, NĂM 2023

 

Căn cứ Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Kế hoạch số 42/KHPH/SKHCN-ĐTN-HLHPN-HND-LMHTX ngày 28/4/2023, Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề và Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SKHCN ngày  28/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ, về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi thành Quyết định này./.

 

THỂ LỆ

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 88 /QĐ-BTC ngày 28 tháng 4  năm 2023

của Ban tổ chức Cuộc thi)

 

Điều 1. Đối tượng và điều kiện dự thi

1. Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể).

2. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân (không quá 5 người), cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Các ý tưởng, dự án đã đạt giải cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn quốc thì không được tham gia dự thi. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng sản phẩm, dự án tham gia cuộc thi này để tham dự các cuộc thi khác.

4. Các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Ban Giám khảo cuộc thi không được đứng tên đăng ký ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi.

Điều 2. Lĩnh vực dự thi

Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà Nhà nước không cấm. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi có ứng dụng công nghệ, như: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới và các loại công nghệ cao, hiện đại, tiến tiến nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng…Ưu tiên các sản phẩm dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao.

Điều 3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự thi

1. Hồ sơ dự thi: Gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 trên khổ giấy A4, không tẩy xóa, bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (Mẫu 1 hoặc Mẫu 2);

b) Thuyết minh ý tưởng theo mẫu (Mẫu 3);

c) Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu… kèm theo (nếu có);

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về cuộc thi đăng tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn tại địa chỉ: http://khcnbackan.gov.vn/

2. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi:

a) Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: Từ khi ban hành Kế hoạch đến trước 17h00, ngày 01/9/2023.

b) Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao giải thưởng: Trước ngày 30 tháng 9/2023.

c) Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn, số 3, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

(Ngoài bì ghi rõ: Hồ sơ dự thi Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023) Hồ sơ dự thi được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, gửi kèm theo file điện tử qua mail: tanht.kh@backan.gov.vn

d) Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.

Điều 4. Tổ chức chấm điểm, đánh giá

1. Vòng sơ khảo: Hội đồng Giám khảo chấm điểm các hồ sơ dự thi để lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tham gia vào vòng chung khảo.

1.1. Điểm chấm cho một ý tưởng, dự án, sản phẩm dự thi theo các tiêu chí sau:

a. Sản phẩm, mô hình kinh doanh có tính mới, tính khoa học;

 b. Có chiến lược phát triển sản phẩm/dịch vụ hoặc kế hoạch kinh doanh tốt có tính khả thi;

c. Tiềm năng thương mại hóa trên thị trường;

d. Chứng minh được hiệu quả tài chính;

đ. Sản phẩm/mô hình kinh doanh giải quyết vấn đề xã hội, môi trường;

Hồ sơ dự thi được chọn vào vòng chung khảo theo thứ tự điểm từ cao đến thấp và không có tiêu chí nào bị điểm “0” (không).

Các tác giả có ý tưởng, dự án dự thi vòng chung khảo sẽ được Ban Tổ chức chức tiếp tục hỗ trợ, bổ sung hoàn thiện ý tưởng, tư vấn kỹ năng thuyết trình tại vòng chung khảo.

1.2. Thời gian chấm vòng sơ khảo:

Dự kiến từ ngày 02-05/9/2023

2. Vòng chung khảo:

2.1. Điểm cho một ý tưởng, dự án, sản phẩm dự thi bao gồm:

a. Điểm nội dung theo các tiêu chí quy định tại khoản 1, Điều 4.

b. Điểm thuyết trình ý tưởng, dự án trong thời gian không quá 10 phút và  trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo không quá 07 phút.

Hội đồng Giám khảo chấm điểm, đánh giá phần thuyết trình và trả lời câu hỏi của tác giả, đại diện nhóm tác giả đã qua vòng sơ khảo. Kết quả chấm điểm, đánh giá vòng chung khảo là căn cứ đánh giá, xét trao giải thưởng của cuộc thi.

Trường hợp nếu có từ 02 bài dự thi bằng điểm nhau trở lên sẽ xem xét chấm giải theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ý tưởng, dự án có điểm tiêu chí “tính mới, tính khoa học” cao hơn.

- Ý tưởng, dự án có điểm tiêu chí “chiến lược, kế hoạch phát triển” cao hơn.

- Ý tưởng, dự án có điểm tiêu chí “tiềm năng thương mại hóa trên thị trường” cao hơn.

- Ý tưởng, dự án có điểm tiêu chí “hiệu quả tài chính” cao hơn.

- Ý tưởng, dự án có điểm tiêu chí “giải quyết vấn đề xã hội, môi trường” cao hơn.

Ban Tổ chức ban hành Quy định cụ thể chấm điểm cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần 3, năm 2023.

2.2. Thời giam chấm vòng chung khảo:

Dự kiến từ ngày 05-15/9/2023

Điều 5. Cơ cấu và trị giá giải thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng: Gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích:

  1. Giá trị giải thưởng

- Giải nhất: Giải thưởng tiền mặt, trị giá 7.500.000 VNĐ (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng)

- Giải nhì: Giải thưởng tiền mặt, trị giá 5.000.000 VND (Năm triệu đồng)

- Giải ba: Giải thưởng tiền mặt, trị giá 4.000.000 VND (Bốn triệu đồng)

- Giải khuyến khích: Giải thưởng tiền mặt, trị giá 2.500.000 VND (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Các giải thưởng khác do nhà tài trợ lựa chọn và trao giải (nếu có).

(Lưu ý: Ban tổ chức cuộc thi được quyền ghi, chụp hình, ghi âm sản phẩm, dự án khởi nghiệp dự thi và phần thi của tác giả, nhóm tác giả, doanh nghiệp khởi nghiệp để sử dụng cho phần tin tức, tường thuật cho các mục đích quảng bá chương trình truyền hình, trên website hoặc dưới bất kỳ hình thức nào với yêu cầu không gây ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ).

3. Nguồn kinh phí:

- Kinh phí được UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ

- Nguồn khác.

Điều 6. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng Giám khảo

1. Ban Tổ chức cuộc thi bao gồm Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh và một số sở, ngành liên quan. Tổ thư ký gồm một số chuyên viên của các cơ quan phối hợp tổ chức Cuộc thi

2. Trưởng Ban Tổ chức thay mặt Ban Tổ chức quyết định thành lập Hội đồng giám khảo, ban hành Thể lệ cuộc thi và quy định chấm điểm, đánh giá các ý tưởng, dự án dự thi.

3. Hội đồng Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức quyết định, thành phần gồm đại diện Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các Sở, ngành, các nhà khoa học các chuyên gia về khởi nghiệp, đại diện các nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Số lượng thành viên Hội đồng Giám khảo từ 05 đến 07 người.

Điều 7. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Khi phát hiện thấy giải pháp ý tưởng, dự án cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...), Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi có nhu cầu, lập hồ sơ yêu cầu bảo hộ trước ngày công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia dự cuộc thi.

1. Thực hiện các quy định của Thể lệ cuộc thi, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi; sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tiến hành đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi dự thi và công bố giải.

2. Không sử dụng các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đã dự thi đạt giải và đã được công bố công khai tại các cuộc thi khác có tính chất tương tự để tham gia dự thi. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng sản phẩm, dự án tham gia cuộc thi này để tham dự các cuộc thi khác. Cam kết tham gia tất cả các hoạt động xuyên suốt cuộc thi.

3. Sản phẩm dự thi chưa được sử dụng, cam kết không sao chép một phần hay toàn bộ hoặc vay mượn ý tưởng của những ý tưởng đã được đưa vào sử dụng của các cá nhân, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước.

4. Trong trường hợp tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

5. Để rút khỏi cuộc thi, tác giả, nhóm tác giả, doanh nghiệp khởi nghiệp dự thi phải thông báo với cơ quan thường trực cuộc thi bằng văn bản trước thời gian hết thời hạn nộp hồ sơ dự thi.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và công nghệ - Cơ quan thường trực của Cuộc thi chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức Cuộc thi theo đúng Kế hoạch.

2. Các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân tham gia Cuộc thi theo sự phân công của kế hoạch phối hợp./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang