Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp phát động công chức, viên chức người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”

( Cập nhật lúc: 15/09/2023  )

Căn cứ Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Văn bản số 6025/CV-BTC ngày 13/9/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, Chi đoàn TNCSHCM Sở thực hiện nội dung như sau:

1. Phát động 100% công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) của các phòng, đơn vị tham dự cuộc thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và tổng hợp danh sách tham gia gửi về Văn phòng Sở chậm nhất trong ngày 13/10/2023 để tổng hợp (qua địa chỉ thư điện tử: nhatlt.stp@backan.gov.vn).

2. Thời gian, hình thức thi

Thời gian bắt đầu Cuộc thi: 08 giờ 00 phút, ngày 15/9/2023.

Thời gian kết thúc Cuộc thi: 08 giờ 00 phút, ngày 15/10/2023.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ: https://cdstbk.com/. Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến và được gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice) cho các phòng, đơn vị.

3. Ban chấp hành Chi đoàn tuyên truyền, phát động 100% đoàn viên hưởng ứng tham gia Cuộc thi; tổ chức hướng dẫn CCVCNLĐ trong đơn vị thực hiện đăng ký tài khoản, tham gia cuộc thi theo Thể lệ.

Với nội dung trên, đề nghị các phòng, đơn vị, Chi đoàn TNCSHCM Sở phối hợp, nghiêm túc thực hiện./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang