Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2023

( Cập nhật lúc: 14/03/2023  )

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 26/12/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2023, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân, trực tiếp là công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ) ngành Tư pháp vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Hình thức tổ chức cần đa dạng, linh hoạt, lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phong trào thi đua yêu nước, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, hăng hái thi đua trong các tầng lớp Nhân dân, CCVCNLĐ ngành Tư pháp góp phần thực hiện thắng lợi  các Kế hoạch công tác của ngành đề ra trong năm 2022.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của Ngành Tư pháp

1.1. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; giáo dục các thế hệ Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hoá của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; nêu bật những kết quả kế thừa, phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, xây dựng, phát triển văn hoá con người Việt Nam qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với việc tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hoá và con người Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng các hệ giá trị quốc gia, giá trị văn hoá, giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

- Vai trò của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

1.2. Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)

- Giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ, hy sinh của quân và dân ta; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc với tuyền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, của Nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Những nét độc đáo, đặc sắc nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, đỉnh cao là cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học quý báu về tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước, khát vọng hoà bình, sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tôn vinh, tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm giúp đỡ của doanh nghiệp, tổ chức xã hội các cấp, các ngành đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với nước.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1.3. Kỷ niệm 69 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2023)

- Đường lối kháng chiến; đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam.

 - Những thành tự kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh... của đất nước, của đồng bào dân tộc Tây Bắc của tỉnh Điện Biên 69 năm qua; những nghị quyết, chiến lược, chương trình, dự án định hướng phát triển vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong thời gian tới, nhất là nghị quyết về phát triển vùng Tây Bắc.

- Những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

1.4. Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023)

- Thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trịvề tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các địa phương, đơn vị;phát hiện,biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tập trung tuyên truyền, khơi dậy khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minhvà những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.5. Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)

- Khẳng định ý nghĩa lịch sử, mốc son chói lọi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm; sự vận dụng sáng tạo những bài học của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

- Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi sướng và lãnh đạo; khẳng định“đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”; nêu bật những công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.

- Tuyên truyền về những thành tựu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và những định hướng, giải pháp xây dựng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động”, theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng; tập trung tuyên truyền mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới được nêu trong Nghị quyết số 27- NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; tuyên truyền về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, giáo dục, khơi dậy tinh thần, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của CBCCVC Nhà nước.

- Truyền thống yêu nước cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam.

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia dân tộc.

1.6. Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2023) và 11 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, thành tích vẻ vang của Ngành Tư pháp; mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành luật và thực thi, bảo vệ pháp luật của CBCCVC và Nhân dân.

1.7. Tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện của tỉnh

- Kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Pác Nặm (19/8/2003 - 19/8/2023).

- Kỷ niệm 75 năm trận công đồn Phủ Thông (25/7/1948 - 25/7/2023).

- Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023).

- Kỷ niệm 25 năm thành lập huyện Chợ Mới (02/9/1998- 02/9/2023).

- Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Nông Quốc Chấn (18/11/1923 - 18/11/2023).

2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam:

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913- 15/02/2023); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2023); Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903-13/10/2023):

Nội dung tập trung tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, những phẩm chất cao đẹp của các đồng chí: luôn hết lòng vì nước, vì dân, lấy mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân làm lẽ sống; luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn…

3. Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng:

 Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/2063- 02/01/2023); Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973- 27/01/2023)

4. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế:

 Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2023); Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818- 05/5/2023); Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820- 28/11/2023).

 Khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại hiện nay; sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Công đoàn Sở, Chi đoàn Sở căn cứ tình hình thực tế của đơn vị triển khai các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm sau:

1. Tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo Sở tổ chức tọa đàm, giao lưu; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn; thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng; tổ chức biểu dương cán bộ, đoàn viên, người lao động điển hình, tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, thông qua mạng xã hội; các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ nữ công, sinh hoạt đoàn thanh niên…;

2. Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước, của ngành: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”,“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023-2025, “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp”,“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…

3. Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

4. Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong các ngày lễ lớn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. 1.     Các phòng, đơn vị thuộc Sở, Công đoàn Sở, Chi đoàn Sở:

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, chủ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2023, thực hiện tốt công tác thông tin, truyên truyền phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện thực tế của phòng, đơn vị.

2. Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xây dựng, biên tập nội dung tuyên truyền, đăng tải trên Cổng Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; đề xuất các giải pháp nhằm động viên, khích lệ các cộng tác viên tích cực viết bài tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh đăng trên Bản tin Tư pháp; tham mưu tổ chức hoạt động Kỷ niệm 11 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thiết thực, hiệu quả.

3. Văn phòng Sở

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, tham mưu tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023; tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở tổ chức hoạt động Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2023 của Sở Tư pháp, yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang