Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN: Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

( Cập nhật lúc: 16/08/2021  )

      Ngày 10 tháng 8 năm 2021, UBND thành phố Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Việc ban hành kế hoạch nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố. Thông qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn; đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trên địa bàn. Theo đó, việc kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:

      Thứ nhất, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo; việc ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác này.

      Thứ hai, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể

     Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; Nội dung và các hình thức PBGDPL được triển khai tại địa phương; số buổi tuyên truyền và số lượt người tham gia; Công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL (tình hình sử dụng mạng xã hội, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở, Trang thông tin điện tử của xã/phường... trong công tác PBGDPL); Việc rà soát, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; Việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL; Việc bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL.

     Đối với công tác hòa giải ở cơ sở:  Việc chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở năm 2021 nhất là đối với các xã, phường thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố; số lượng tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn; Tình hình và kết quả hoạt động hoà giải ở cơ sở (Số vụ hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành... từ ngày 01/01/2021 đến 31/8/2021); Việc bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.

      Về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Việc ban hành văn bản phân công nhiệm vụ rà soát, theo dõi các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; Việc bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

      UBND thành phố giao Phòng Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra và làm Trưởng đoàn kiểm tra; Tiến hành kiểm tra các nội dung tại kế hoạch, phát hiện những thiếu sót, bất cập, khó khăn, hạn chế trong công tác PBGDPL; hoà giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và có ý kiến chỉ đạo đối với các đơn vị được kiểm tra để hoàn thiện; đánh giá, nhận xét và thông báo kết quả về các nội dung được kiểm tra./.

Tác giả:  Nguyễn Hòa - Sở Tư pháp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang