Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND HUYỆN CHỢ MỚI: Chỉ thị về tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới

( Cập nhật lúc: 16/08/2021  )

      Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới. Ngày 11/8/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới. Theo đó, Chỉ thị đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc 7 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

      1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong thực thi nhiệm vụ. Xử lý nghiêm đối với những cá nhân, tổ chức cố tình bao che người vi phạm hành chính, phát hiện vi phạm hành chính nhưng không xử lý hoặc xử lý không đúng hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

      2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Luật Xử lý VPHC năm 2012 và các văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong xử lý vi phạm hành chính; tổ chức thực hiện nghiêm các Quyết định xử phạt VPHC đã có hiệu lực theo Quy chế phối hợp được ban hành kèm theo Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Chợ Mới.

      3. Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn ở tất cả các lĩnh vực để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tránh tình trạng sự việc vi phạm trên địa bàn nhưng không xử lý hoặc chậm xử lý làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn.

      4. Các ngành, các địa phương chủ động, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, người dân trên địa bàn, đặc biệt là trong các lĩnh vực còn hạn chế, thường xảy ra vi phạm.

      5. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, Thông tư số 16/2018/TTBTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương (nếu có) về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để theo dõi, tổng hợp, xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

      6. Giao Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập của các cơ quan, đơn vị phản ánh trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị để báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết theo quy định.

      7. Căn cứ Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn do mình quản lý.

      Việc ban hành Chỉ thị là một trong những biện pháp, cách thức góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện./.

Tác giả:  Nguyễn Hòa - Sở Tư pháp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang