Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ - Dấu ấn của Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn năm 2020

( Cập nhật lúc: 31/12/2020  )

      Với mục tiêu và mong muốn khẳng định vị trí, vai trò của ngành Tư pháp trước cấp ủy, chính quyền địa phương, năm 2020 Đảng bộ Sở Tư pháp đã có nhiều  đổi mới, sáng tạo và thực chất trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới.

      Trong quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ  thị, quyết định, kết luận của cấp trên, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới.

      Để thực hiện hiệu quả và thực chất nhiệm vụ này, Đảng ủy đã ban hành các kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện như: Kế hoạch số 115-KH/ĐU ngày 18/02/2020 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 130-KH/ĐU ngày 25/02/2020 về tổ chức Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”; Kế hoạch số 151 - KH/ĐUSTP ngày  20/4/2020 về công tác dân vận; Kế hoạch số 152 - KH/ĐUSTP ngày  20/4/2020 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 157-KH/ĐU ngày 06/5/2020 về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

 

      Theo đó, Đảng ủy đã công nhận 4 mô hình dân vận khéo năm 2020 của 4 chi bộ trực thuộc; tổ chức thành công hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 4/4 chi bộ thực hiện mở Sổ ghi danh “Người tốt, việc tốt” và thực hiện bình xét hằng quý; 100% đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ được học tập các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, thông báo kết luận của đảng; không có đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có ý thức trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã ban hành, đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 của Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc; Công đoàn, Đoàn thanh niên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt Cơ quan văn hóa.

       Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

      Ngay từ đầu năm Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 114-NQ/ĐUSTP  ngày 22/01/2020 về nhiệm vụ công tác năm 2020, trong đó xác định 5 lĩnh vực trọng tâm đó là: Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; cải cách hành chính, trong đó tập trung chỉ đạo mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;  lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2020.

      Trên cơ sở nhiệm vụ tại Nghị quyết số 114-NQ/ĐUSTP,  đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả và thực chất nhiệm vụ chính trị của ngành gắn với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đến nay 100% nhiệm vụ chính trị hoàn thành với chất lượng, hiệu quả và vượt chỉ tiêu đặt ra; vượt chỉ tiêu giao thu phí đấu giá, phí công chứng; được Bộ Tư pháp tặng “Cờ thi đua Ngành Tư pháp”. Cụ thể như:

      Công tác xây dựng gắn với tổ chức thi hành pháp luật có sự đầu tư chuyên sâu nhằm đảm bảo văn bản sau khi ban hành đồng bộ, minh bạch, khả thi, rõ ràng, cụ thể, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên. Theo đó, đã tổ chức thẩm định 06 đề nghị xây dựng nghị quyết, 42 dự thảo văn bản QPPL; tham gia ý kiến đối với 22 đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh; tham gia ý kiến đối với 19 dự thảo văn bản QPPL; tham gia ý kiến đối với 22 dự thảo văn bản không phải văn bản QPPL; giúp UBND tỉnh tự kiểm tra đối với 100% văn bản QPPL của UBND tỉnh ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền đối với 100% văn bản của HĐND, UBND cấp huyện gửi tới.

 

      Phản ứng chính sách pháp luật thông qua kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tham gia tính pháp lý đối với các vụ việc cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương. Theo đó, đã kiến nghị và tham gia ý kiến đối với gần 30 vụ việc, lĩnh vực pháp luật về đất đai, xử lý vi phạm hành chính, đầu tư kinh doanh.

      Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Chỉ đạo triển khai đầy đủ các nội dung của công tác PBGDPL trên cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chương trình, kế hoạch và tham mưu tổ chức thực hiện với phương châm đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, gắn công tác phổ biến với công tác hòa giải cơ sở và xây dựng nông thôn mới. Nổi bật như: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Cổng thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh; tổ chức 12 hội nghị tập huấn nghiệp vụ, giới thiệu văn bản pháp luật cho hơn 1.500 lượt người; biên soạn và cấp phát 22.700 tài liệu PBGDPL (tờ gấp và sổ tay); tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo hình thức trực tuyến với 9.411 người tham gia thi và 01 Hội thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” cho đối tượng là đoàn viên, thanh niên tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới...

      Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp: Đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, góp phần cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng chỉ số tuân thủ pháp luật, thông qua việc giải quyết các thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý cho những đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, kiến nghị đơn giải hóa thủ tục hành chính. Để nâng cao hiệu quả công tác này, Đảng bộ đã chỉ đạo việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo nguồn lực công chứng viên, đấu giá viên, trợ giúp viên pháp lý để thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, đã thực hiện xong nhiệm vụ số hóa hộ tịch theo kế hoạch; tổ chức tập huấn cho 100% đội ngũ Công chức Tư pháp - Hộ tịch; cấp Phiếu lý lịch tư pháp với trên 2.000 trường hợp (tỷ lệ cấp Phiếu lý lịch tư pháp đúng hạn đạt trên 99%); trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng với 271 vụ việc; tư vấn 16 vụ việc; các đơn vị thu phí đều vượt chỉ tiêu giao.

      Công tác tổ chức cán bộ, tổ chức đoàn thể gắn với phong trào thi đua: Trong năm đã cử 30 lượt công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; 100% công chức, viên chức của Sở đều được bố trí, sắp xếp theo đúng trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm đã được phê duyệt.

      Với thành tích đạt được, Sở Tư pháp đã được cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng, như: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích trong phong trào thi đua đợt 1 lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 01 tập thể thuộc Sở được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; 01 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 tập thể và 01 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015 - 2020; được Khu vực thi đua khối  cơ quan Tư pháp miền núi phía Bắc suy tôn Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2020.

      Công tác xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát

      Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, theo đó ngay từ đầu năm đã ban hành Kế hoạch số 140-KH/ĐU ngày 17/3/2020 về phát triển đảng viên; Kế hoạch thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hướng dẫn các chi bộ về sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; tổ chức sinh hoạt chuyên đề mẫu tại Chi bộ 3 và tổ chức nhân rộng trong toàn đảng bộ; cử 03 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, 03 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới; kết nạp đảng cho 03 quần chúng ưu tú; cho ý kiến về phát triển đảng viên đối với 01 quần chúng ưu tú và chỉ đạo thực hiện các quy trình để kết nạp đảng viên theo quy định.

      Chỉ đạo 4 Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở chuẩn y kết quả Đại hội của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, đã ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện, như: Chương trình hành động số 09-CTr/ĐU ngày 22/7/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế hoạt động số 14-QC/ĐU ngày 21/8/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025.

      Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, theo đó trên cơ sở chuẩn y kết quả bầu cử Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện, như: Chương trình số 16-CTr/ĐU ngày 31/8/2020 của Đảng ủy về kiểm tra, giám sát toàn khóa; Quy chế  hoạt động số 17-QC/ĐU ngày 31/8/2020 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp; Chương trình làm việc toàn khóa số 19-CTr/UBKT ngày 03/9/2020; tổ chức kiểm tra đối với tập thể cấp ủy Chi bộ 4 và đồng chí Bí thư, phó Bí thư Chi bộ 4; giám sát đối với tập thể cấp ủy Chi bộ 1 và đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi bộ 1; 4/4 chi bộ trực thuộc đã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 8 đảng viên.

      Tổng kết công tác đảng và tổ chức đánh giá, xếp loại đảng viên, chi bộ trực thuộc, 100% các chi bộ trực thuộc đều được đánh giá và xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 01 chi bộ đánh giá và xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 08 đảng viên được đánh giá và xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

      Những kết quả đã đạt được là động lực và tiền đề quan trọng của Ngành để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và khẳng định vị trí của Ngành với cấp ủy, chính quyền địa phương./.

Tác giả:  Hồ Thị Kim Ngân
Nguồn: 

Tin bài mới:


Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Thanh niên với pháp luật giao thông đường bộ và phòng chống tác hại của rượu bia”(18/11/2020)

Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Trung ương(22/10/2020)

Chi đoàn Sở Tư pháp triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên năm 2020(13/10/2020)

Báo cáo tham luận của đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp tại Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025(18/08/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025(29/06/2020)

Tổ chức đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp(11/05/2020)

Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành kế hoạch phát triển đảng viên(24/03/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020(10/03/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” năm 2020(10/03/2020)

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023(09/01/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang