Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Sở Tư pháp xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2021

( Cập nhật lúc: 22/03/2021  )

      Ngày 9/03/2021, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 62-CV/ĐU về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, năm 2021. Theo đó, đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐU ngày 11/02/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Kế hoạch số 115-KH/ĐU ngày 20/02/2020 của Đảng ủy Sở Tư pháp về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với 7 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

     1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đảng viên, quần chúng tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

     2. Xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm, đánh giá năm 2020;

     3. Tổ chức sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng;

    4. Căn cứ nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của đơn vị thuộc chi bộ, xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2021 và niêm yết công khai tại bảng niêm yết của Sở;

     5. Thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần và lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt”. Trình tự, thủ tục cụ thể theo hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 5/03/2021 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về thực hiện nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh "Người tốt - Việc tốt" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

     6. Tiếp tục thực hiện giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới năm 2021;

     7. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã giao các chi bộ và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tổ chức thực hiện. Theo đó, các chi bộ trực thuộc căn cứ văn bản này và đặc điểm tình hình của từng chi bộ để xây dựng chi tiết các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đăng ký cam kết làm theo Bác của tập thể chi bộ; Tổ chức cho toàn thể đảng viên, quần chúng trong chi bộ đăng ký bản cam kết làm theo Bác, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, chi bộ và tổ chức niêm yết, giám sát thực hiện cam kết, hoàn thành trước ngày 15/4/2021; Lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2021); đăng ký mua sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt”, gửi Đảng ủy để tổng hợp; Triệu tập đảng viên, quần chúng thuộc chi bộ tham gia nghi thức chào cờ đầu tuần theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Sở (bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2021). 

Tác giả:  Nguyễn Hòa
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang