Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Sở Tư pháp: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, phổ biến các quy định, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và địa phương

( Cập nhật lúc: 05/10/2021  )

      Ngày 04/10/2021, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, học tập các quy định, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và địa phương cho toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ. Đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở phụ trách dự chỉ đạo và quán triệt hội nghị.

       Tại hội nghị, đảng viên, quần chúng được các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ quán triệt các văn bản, như: Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”;   Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Kết Luận số 09-KL/TW ngày 9/7/2021 của Ban Bí thư về xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị 12-CT-TW ngày 25/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tình hình mới; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh....

            Đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc phụ trách Sở phát biểu quán triệt hội nghị

       Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở phụ trách yêu cầu: Ngay sau hội nghị này, các chi bộ trực thuộc tiếp tục phổ biến, quán triệt đến đảng viên, quần chúng thuộc chi bộ để thấm nhuần các quy định, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ hoặc hình thức phù hợp khác; tuyên truyền đến nhân dân nơi cư trú về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Đối với những quy định, nghị quyết, chỉ thị, kết luận liên quan trực tiếp đến ngành Tư pháp, nghiên cứu và chủ động tham mưu tổ chức thực hiện, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác cải cách hành chính, nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Hòa
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang