Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

( Cập nhật lúc: 10/03/2020  )

     Ngày 20/02/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 115-KH/ĐUSTP về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

     Theo đó, mục đích của việc ban hành Kế hoạch là thực hiện có hiệu quả, thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành; Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 11/02/2020 của Đảng ủy CCQ tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Tập trung triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 đó là "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề năm 2020 phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 114-NQ/ĐU ngày 22/01/2020 của Đảng ủy Sở Tư pháp về nhiệm vụ công tác năm 2020, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 của đơn vị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Theo đó, kế hoạch gồm 7 nội dung, gồm: Tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020; xây dựng kế hoạch làm theo Bác trong đó có nội dung lập “Sổ Ghi danh người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó có nội dung tổ chức hội thi “Văn hóa công sở”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến; công tác kiểm tra, giám sát.

     Giao các chi bộ trực thuộc căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và đăng ký cam kết làm theo Bác của tập thể chi bộ; tổ chức cho toàn thể đảng viên, quần chúng trong chi bộ đăng ký bản cam kết làm theo Bác, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, chi bộ và tổ chức niêm yết, giám sát thực hiện cam kết; lập “Sổ Ghi danh người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở đăng ký tại bản cam kết và tổ chức bình xét theo định kỳ hằng quý.

     Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên: tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể đoàn viên, công đoàn bằng hình thức phù hợp; giới thiệu cho đảng đoàn viên, công đoàn ưu tú trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng trong toàn đảng bộ./.

Tác giả:  Hòa Nguyễn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” năm 2020(10/03/2020)

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023(09/01/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy(26/07/2019)

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tư pháp Bắc Kạn: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022(17/05/2019)

CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2019)(27/03/2019)

SỞ TƯ PHÁP BẮC KẠN GẶP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910-8/3/2019)(08/03/2019)

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII(25/07/2018)

Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghi quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022(29/05/2018)

Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức giải thể thao chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023(22/05/2018)

Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018(01/02/2018)

Sign In