Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tham luận của đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp tại Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

( Cập nhật lúc: 18/08/2020  )

      Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 8 năm 2020). Tại Đại hội đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo tham luận trước Đại hội với chủ đề “Giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)”. Ban biên tập xin trân trọng đăng tải toàn văn báo cáo.     

     Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, là yêu cầu và biện pháp rất quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

      Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động, thúc đẩy nhau trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

      Trên cơ sở chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy CCQ tỉnh đã tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức học tập chuyên đề, xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo Bác để giải quyết những vấn đề nổi cộm; thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Qua đó đã tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn Đảng bộ, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi...Đây là những kết quả hết sức quan trọng, thể hiện sự tập trung, công phu trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ.

      Trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ CCQ tỉnh, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của cấp trên về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung triển khai những cách thức thực hiện đã phát huy hiệu quả, đồng thời tạo sự cởi mở trong tổ chức thực hiện, để đảng viên, quần chúng trong đảng bộ phát huy được tốt nhất cách làm đổi mới, sáng tạo. Theo đó, việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những điều gần gũi và giản đơn nhưng hiệu quả là tinh thần mà toàn thể quần chúng, đảng viên trong Đảng bộ hướng tới. Thể hiện, nội dung đăng ký, làm theo luôn hết sức cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ, để dù ở vị trí công tác nào, cũng có thể học được và làm theo được.

     Với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của học tập, làm theo Bác, quần chúng, đảng viên trong Đảng bộ đã làm theo Bác một cách tự nhiên, nhưng trách nhiệm, qua đó có được chiều sâu và sức lan tỏa. Trên cơ sở đó có những đóng góp tích cực cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, tham góp với chính quyền địa phương về những vấn đề pháp lý mới phát sinh, phục vụ tích cực cho công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng được niềm tin, hình ảnh người công chức chuyên nghiệp, gần gũi và sẻ chia khi thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân... Với việc triển khai đồng bộ, nghiên túc Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đã góp phần quan trọng xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, đơn vị không có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực; đảng viên luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị với niềm tin sâu sắc vào con đường cách mạng của Đảng.

      Ghi nhận những kết quả đạt được, Đảng bộ Sở Tư pháp đã vinh dự được Bí thư Tỉnh ủy gửi Thư khen, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp nhiều năm liền tặng Bằng khen và Cờ thi đua, nhiều tập thể nhỏ, cá nhân trong Đảng bộ được biểu dương khen thưởng. Trong Thư khen của Bí Thư Tỉnh ủy có ghi: “Tôi rất vui mừng trước những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Tư pháp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Đó là lời động viên, sự khích lệ cho tập thể quần chúng, đảng viên tiếp tục nỗ lực cố gắng, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, thông qua việc học tập và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực.

      Tại dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội cũng đã chỉ ra, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định, như: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thực sự đi vào chiều sâu; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa thể hiện rõ nét, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo Bác; một số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức ý thức trách nhiệm chưa cao trong thực thi công vụ... Đây là những hạn chế, đồng thời là thách thức, là nhiệm vụ của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn tiếp theo.

 Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo tham luận tại Đại hội Đảng bộ Các cơ quan

                                                     tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

      Nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công tác mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, tại Đại hội tôi xin được đề xuất hai nhóm giải pháp cơ bản sau:

      Thứ nhất, tăng cường các yếu tố đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

      Đảm bảo về nguồn lực là yêu cầu cơ bản để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), yếu tố nguồn lực cũng là cơ bản và then chốt, đặc biệt là yếu tố con người.

      Theo đó, cần tập trung các giải pháp để phát huy năng lực, tăng cường vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cấp ủy. Bởi lẽ, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cấp ủy trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác là yếu tố hết sức quan trọng, nhưng trên thực tế vẫn còn có cá nhân lãnh đạo, cấp ủy chưa xác định đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình trong việc định hướng, tổ chức việc học tập và làm theo Bác, dẫn đến việc tổ chức học tập, làm theo còn mang tính hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu. Do vậy, để thực hiện có hiệu quả việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước hết, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phải xác định đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng học tập và vai trò, trách nhiệm của mình trong kết quả thực hiện. Có như vậy, mới tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

      Phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đăc biệt là tập trung xây dựng, nuôi dưỡng tính tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện.

      Tính tự giác trong tu dưỡng rèn luyện là yếu tố hết sức quan trọng để tăng cường hiệu quả, đảm bảo thực chất, không hình thức. Nếu không nuôi dưỡng và phát triển được tối ưu tính tự giác trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Mình trong mỗi cán bộ đảng viên, từ đó thể hiện vào từng công việc cụ thể hằng ngày tại cơ quan, đơn vị, thì kết quả đạt được sẽ không cao và ngược lại.

      Để nâng cao tính tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện thì cần thiết phải thực hiện một hệ thống các giải pháp, trong đó làm tốt, làm một cách có chiều sâu công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một nhiệm vụ, giải pháp tiên quyết; cùng với đó là việc biểu dương, ghi nhận cũng cần được thực hiện một cách thức chất, có như vậy mới có giá trị thúc đẩy tính tự giác trong học tập.

      Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến vừa là một giải pháp trong nâng cao chất lượng nguồn lực, vừa là giải pháp trong cách thức thực hiện việc học tập, làm theo Bác. Làm tốt giải pháp này, sẽ tạo động lực thúc đẩy toàn cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng thi đua rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực. Do vậy, việc xây dựng điển hình phải hết sức chọn lọc, lựa chọn những tổ chức, cá nhân thực sự tiêu biểu. Đồng thời, quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn.

      Thứ hai, nghiên cứu, phát huy, đổi mới cách thức tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

      Thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình, kế hoạch, đảm bảo sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện đảm bảo triển khai đầy đủ và toàn diện các nội dung đã được xác định. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện, thì hoạt động kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hiệu quả thực hiện cũng phải không ngừng được nâng lên và đổi mới, tránh việc thực hiện kế hoạch qua loa, đại khái và thiếu thực chất. Đồng thời với việc xây dựng và thực hiện theo chương trình, kế hoạch, thì việc tổ chức thực hiện cần đảm bảo yếu tố linh hoạt, tạo điều kiện để phát triển những cách làm sáng tạo, qua đó đẩy mạnh thực hiện việc học tập theo hướng lôi cuốn và hiệu quả hơn.

      Chất lượng, hiệu quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phụ thuộc rất lớn vào các hình thức, phương pháp thực hiện. Đồng thời với phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân, cần đổi mới và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ CCQ tỉnh, thì việc phát huy hiệu quả từ từng vị trí công tác là hết sức quan trọng, tạo nên sức mạnh. Do vậy, cần có những định hướng và giải pháp cụ thể sát với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, để dù ở vị trí, nhiệm vụ công tác nào, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cũng có thể thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công tác mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ./.

Tác giả:  Ban Biên tập
Nguồn: 
Sign In